Maden ve Petrol Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Sonucu

20-23 Ocak 2020 tarihlerinde yapılan maden ve petrol uzman yardımcılığı yarışma sınavında başarı göstererek, maden ve petrol uzman yardımcısı unvanlı kadroya atanmaya hak kazananlar belli olmuştur.
Asil listede yer alan adaylar atamalarının yapılabilmesi için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak ilan tarihini takip eden günden başlamak üzere on beş (15) gün içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Mevlâna Bul. No:76 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA) şahsen iletmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Son günlerdeki hassasiyetten dolayı posta yolunun tercih edilmesi önerilmektedir.
Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar bu kadrolara yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere başarı puanı sıralamasına göre atama yapılabilecektir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.
Genel Müdürlüğümüze yerleşen adayların atama işlemleri tamamlandığında yazışma adreslerine tebligat yapılacaktır. 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Atanmaya Hak Kazananların Listesini Görmek İçin Tıklayınız.

 

İSTENEN BELGELER:

  1. Tanıtım Formu (Ek-1)
  2. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,
  3. Son altı ay içinde çektirilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun.)
  4. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir.) (Müracaat tarihi itibarıyla askerde olanların, bu durumlarını beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir),
  5. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),
  6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyanı,
  7. Mal Bildirim Formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulacak, imzalı ve kapalı zarf içinde) (Ek-2)
  8. Kamuda hizmeti bulunan adaylar için görev yaptıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi,
  9. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (El yazısı ile doldurulup imzalanacaktır.) (Ek-3).

İlanen duyurulur.
25/03/2020