Doğal Taş Pasalarına İlişkin İstenen Bilgi ve Belgelerin E-Maden Sistemine Girişi Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere Genel Müdürlüğümüz tarafından Doğal Taş işletme ruhsat sahalarında üretim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan pasa ve bakiye yığınlarının değerlendirilmesi, bunlardan kaynaklı sorunların çözümü, çevreye duyarlı madencilik faaliyetlerinde bulunulması vb. hususlarında "Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi" adlı proje başlatılmıştır.

Bu proje kapsamında bakış açımız, mermer ocaklarında, üretim faaliyetlerinin doğal sonucu olarak meydana gelen ve pasa olarak adlandırılan malzemeler “atık” değil “artık (agrega, endüstriyel hammadde vb.)” malzemeler olduğudur. Bu artıklar; çevreyi kirleten zararlı atıklar değil, ekonomik değeri olan yeniden değerlendirilebilecek nitelikteki hammadde kaynaklarıdır. Bu kaynakların değerlendirileceği cevher zenginleştirme ve nihai ürünlere yönelik tesislerinin sayısının artırılması büyük önem arz etmektedir.

Projemizin hedefleri arasında, artık malzemelerin ekonomiye kazandırılması ile enerjiden tasarruf edilmesi, rezervlerin daha verimli kullanılması ve doğal örtünün daha az tahrip edilmesinin sağlanması hususları yer almaktadır.

Projenin etkin bir şekilde hayata geçirilmesinden sonra Doğal Taş sahalarındaki pasa ve bakiye yığınları, atık olmaktan çıkarak başta inşaat sektörü olmak üzere kâğıt, boya, plastik, gıda, yem, seramik vb. sanayilerin hammadde kaynağı durumuna gelecektir. 

Doğal Taş artıklarının yukarıda belirtilen alanlarda kullanılabilmesini sağlamak amacıyla, ruhsat sahalarında var olan Doğal Taş pasalarına ait bilgiler; Genel Müdürlüğümüzde e-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) sistemi kapsamında kayıt altında tutularak, kullanıcıların bilgisine sunulacak olup, bu kapsamda istenilen bilgilerin ruhsat sahipleri / Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler tarafından sistem kayıtlarına işlenecek “Artık Beyan İşlemleri” alt başlığıyla hizmete sunulmuştur.

II (b) Grubu işletme izinli ruhsat sahalarında bulunan pasa ve bakiye yığınlarının kullanılması yönünde oluşturulacak taleplerle ilgili Genel Müdürlüğümüz e-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) sistemi “Artık Beyan İşlemleri” alt başlığındaki “Kullanım Kılavuzu” ndan yararlanılarak veri girişlerinin sisteme kayıt edilmesi sağlanmıştır.

Bu nedenle; ruhsat sahipleri tarafından II (b) Grubu işletme izinli ruhsat sahalarındaki pasa ve bakiye yığınlarına ait verilerin 30.10.2020 tarihine kadar sisteme girişinin yapılması, ayrıca istenilen verilerin sağlıklı ve doğru bir şekilde girilmesi ve gerekli katkının sağlanması için Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler tarafından da konunun takip edilmesi gerekmektedir.