KPSS 2019/2 Yerleştirme Sonuçlarına göre Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Kadrolarına Atanmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru

KPSS 2019/2 ile ÖSYM tarafından Genel Müdürlüğümüz kadrolarına yerleşen adaylar atamalarının yapılabilmesi için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak 08/01/2020 Çarşamba saat 17:30’a kadar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Mevlâna Bul. No:76 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA) şahsen veya posta (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır) yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Genel Müdürlüğümüze yerleşen adayların atama işlemleri tamamlandığında yazışma adreslerine tebligat yapılacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1- Memur Adayları Tanıtma Formu (Ek-1)

2- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- ÖSYM (2019/2) Yerleştirme Sonuç Belgesi,

4- Son üç ay içinde çektirilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 ebadında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun.)

5- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-Devlet kapısı üzerinden alınmış barkodlu mezun belgesi. (Belgenin aslı ile şahsen başvuruda bulunulması halinde Genel Müdürlükçe bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği)

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir.) (Müracaat tarihi itibarıyla askerde olanların, bu durumlarını beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir),

7- Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),

8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyanı,

9- Mal Bildirim Formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulacak, imzalı ve kapalı zarf içinde) (Ek-2)

10- Avukat olarak yerleşenlerin, Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya noter onaylı ya da aslı gösterilmek kaydıyla Genel Müdürlüğümüz yetkili personelince tasdik edilmiş örneği,

11- Bilgisayar işletmeni kadrosuna yerleşenlerin için Millî Eğitim Bakanlığından onaylı “Bilgisayar İşletmeni” sertifikasının aslı veya onaylı örneği ya da bitirdiği okulun ders müfredatında en az bir dönem bilgisayarla ilgili ders aldığına dair transkriptin aslı veya onaylı örneği

12- Kamuda hizmeti bulunan adaylar için görev yaptıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi,

13- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (El yazısı ile doldurulup imzalanacaktır.) (Ek-3).

İlanen duyurulur.25/12/2019