Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hakkında Duyuru

Ruhsat ve Hak Sahiplerinin Dikkatine;


Bilindiği üzere; 09/07/2018 tarih ve 30373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “KHK/703 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile 3213 sayılı Maden Kanununda Kayıtlı Elektronik Posta “KEP” ile ilgili aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.


“EK MADDE 18- MAPEG görev alanına giren konulara ilişkin her türlü tebligatı, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) yoluyla ilgilisine tebliğ edebilir. Bu yollarla yapılan tebligatlar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebliğ edilmiş sayılır.


4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile 30/05/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) kullanmaları zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her üç ay için 25.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Bu idari para cezası her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı nispetinde artırılır."


GEÇİCİ MADDE 37- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların 3213 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinde düzenlenen aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresini (KEP) 31/8/2018 tarihine kadar MAPEG'e sunması zorunludur. Bu tarihe kadar sunmayanlar hakkında ek 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanır.


703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği 09/07/2018 tarihinden önce “KEP” adreslerini MİGEM’e yazılı dilekçe ile bildirmeyen ruhsat ve hak sahibi gerçek ve tüzel kişilerin 31/08/2018 tarihine kadar yazılı dilekçe ile aktif edilmiş “KEP” adreslerini MİGEM’e bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde KHK/703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin EK MADDE 18’in 2 inci fıkrası kapsamında İdari para cezası uygulanacaktır.


Bu sebeple 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında hak sahibi olan bütün gerçek ve tüzel kişilerin (Ruhsat sahibi, YTK, Rödövanscı, HÜİ sahipleri, HÜİ sahalarında faaliyeti gerçekleştiren şirketler) aktif edilmiş tebligata esas KEP adreslerini, KEP adresleri üzerinden MİGEM KEP adresine (migem@hs01.kep.tr) ileti konusu aşağıda belirtilen formatta olmak üzere bildirmesi zorunludur.


KEP İleti Konusu: TCKN/VKN, MAPEG KEP Bildirimi


TCKN/VKN -> Yükümlülük sahipleri; Gerçek Kişi ise T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel Kişi ise Vergi Kimlik Numarasını girmelidir.


KEP İletisinin Konu kısmına TCKN/VKN bilgisinden sonra , (virgül işareti) konularak yukarıda ifade edilen sabit metin (MAPEG KEP Bildirimi) yazılmalıdır. KEP alıcı kısmına migem@hs01.kep.tr adresi yazılarak KEP iletisi gönderilmelidir.


Yukarıda belirtilen kanun maddeleriyle ruhsat ve hak sahiplerine cezai müeyyide getirildiğinden, uhdelerinde bulunan ruhsat sahalarıyla ilgili herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için ruhsat ve hak sahiplerinin gerekli hassasiyeti göstermesi ve söz konusu madde hükmünün ivedilikle yerine getirilmesi gerekmektedir.

                                                                                             

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü