TÜVEK DUYURU YTK’LAR İÇİN VERİ GİRİŞİ SÜRE UZATIMI

TÜVEK DUYURU
YTK’LAR İÇİN VERİ GİRİŞİ SÜRE UZATIMI

            07.09.2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 37 nci maddesi hükmü gereği, 04.06.1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa Ek Madde-13 eklenmiş, bu madde ile birlikte “Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK)” kurulmuştur.

TÜVEK’e veri, numune ve doküman kabulü, arşiv sisteminin oluşturulması, bu sistemden yararlanılması ve diğer uygulamalar ile ilgili usul ve esasları düzenleyen “Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” ise 21.07.2017 tarih 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Görevleri ve Çalışma Usulleri Yönetmeliğinin 1. maddesi gereğince, veri ve karot bilgi bankası oluşturulması amacıyla Genel Müdürlüğümüz koordinasyon görevini yürütmektedir. Bu amaçla, ilgili Yönetmeliğin 6. Maddesinde de belirtildiği üzere Türkiye genelinde kamu ve özel sektör tarafından yürütülen, maden arama ve araştırma faaliyetlerinden elde edilen tüm jeolojik veriler MAPEG koordinasyonunda YTK’lar aracılığı ile talep edilerek bu verilerin TÜVEK’e intikal ettirilmesi sağlanmaktadır.

            “Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği”nin Geçici 1. Maddesine göre TÜVEK tarafından değerlendirilmek üzere anlaşmalı olduğunuz bütün ruhsatlara ait bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce üretilmiş olan tüm jeolojik veri ve dokümanların (harita, kuyu logu, stratigrafik kesit, analiz ve test sonuçları, el örneği analizleri vb.) TÜVEKBS yazılım programı olan https://tuvek.mta.gov.tr sitesine yüklenmesi hususu ile ilgili olarak daha önce açıklanan 01.07.2019 tarihi, 15.01.2020 (15 Ocak 2020) tarihi olarak değiştirilmiş ve söz konusu süre bu tarihe kadar uzatılmıştır.

Söz konusu websitesine bilgilerin nasıl aktarılacağı Genel Müdürlüğümüz http://www.mapeg.gov.tr web adresinde duyurular bölümünde yer alan videoda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.