e-Maden Uygulaması Kullanımı İçin Özel Tüzel Kişiliklerin Şirket Yetkililerinin Belirlenmesi Hakkında Duyuru

01.01.2019 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüze yapılacak olan madencilik işlemlerine ait talep ve beyanlar elektronik ortamda e-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir.


Bu kapsamda Ruhsat sahipleri adına e-maden üzerinden bu işlemleri vekâleten yapacak kişileri belirlemeye yetkili şirket temsilcilerinin belirlenmesi planlanmıştır.


Gerçek kişiler ve Kamu Kurumları hariç olmak üzere, Tüzel kişiliğe haiz Ruhsat sahipleri/Rödövansçı firmalar ve YTK şirketleri tarafından Genel Müdürlüğümüze yapılacak talep ve beyanların elektronik ortamda yapılabilmesi için, münferiden (müşterek yetki kabul edilmeyecektir) şirketi temsile yetkili kişilerin noter kanalıyla belirlenerek, 28.12.2018 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) üzerinden ve aslını da elden veya posta yolu ile 31.01.2019 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.


Noter Onaylı Yetkilendirme metinlerinde kişi/kişilerin adı, soyadı, TC. Kimlik numarası ve Cep telefonu bilgilerinin bulunması zorunludur. Belirtilen yetkili için daha önceki yıllarda düzenlenmiş ve içerisinde TC Kimlik numarası bulunan noter onaylı yetkilendirme belgeleri de kabul edilecektir.
KEP Konu Başlığı “ŞİRKET YETKİLİSİ” olarak belirtilmelidir.


Bu kapsamda yetkilendirilmiş kişi/kişiler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne YTK Tüzel Kişiliği adına, YTK Belgesi için Müracaat Etmeye, YTK Belgesi İçin İptal Talebinde Bulunmaya, YTK Koordinatörü Atamaya, YTK Koordinatörü Azletmeye, YTK Personeli Atamaya, YTK Personeli Azletmeye ve bu yetkilerini kısmen veya tamamen süreli olarak T.C. Vatandaşı kişi ya da kişilere, devretmeye, devrettiği yetkileri geri almaya e- Maden uygulaması üzerinde yetkilidir.

 

Şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin E-Maden Uygulaması üzerinden yapabileceği işlemler:
Şirketi temsile yetkili kişi/kişiler, elektronik ortamda e-devlet kapısı üzerinden erişilecek olan e-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde madencilik işlemleri ile ilgili:

 

 1. Aşağıda zikredilen yetkileri, kısmen ya da tamamen T.C. Vatandaşı kişi ya da kişilere, e- Maden uygulaması üzerinden, süreli olarak, devretmeye, devrettiği yetkileri geri almaya yetkilidir.
 2. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne şirketi adına her türlü evrak, beyan ve dilekçe tanzim edip vermek,
 3. 3213 sayılı maden kanununa göre maden müracaatında bulunmak, ,
 4. İhale müracaatı yapmak, ihalelere katılmak, ihalelerde pey vermek, ihale teminatı yatırmak, ihale bedeli yatırmak,
 5. Teminat mektubu vermek ve geri almak, banka referans mektubu vermek ve geri almak,
 6. Şirket adına düzenlenmiş veya düzenlenecek ruhsat belgelerini almak, ruhsat bedellerini yatırmak,
 7. Şirket adına ruhsatları devir etmek, ruhsat devir almak,
 8. Şirket adına kayıtlı ruhsatlara ilişkin süre uzatım talebinde bulunmak,
 9. İşletme izin alanlarını genişletme talebinde bulunmak, ruhsat alanı büyültme talebinde bulunmak, ruhsat alanını küçültme talebinde bulunmak,
 10. Ön arama, genel arama, detay arama, fizibilite dönemi raporlarını vermek,
 11. İşletme ruhsatı talebinde bulunmak, işletme izin talebinde bulunmak,
 12. İşletme faaliyet bilgi formlarını vermek,
 13. Daimi nezaretçi ve teknik eleman atamak, ruhsatlarımızdaki daimi nezaretçi ve teknik elemanları azil etmek,
 14. Devlet hakkı bedellerini yatırmak,
 15. İrtifak hakkı ve kamulaştırma taleplerinde bulunmak,
 16. Patlayıcı madde kullanım uygunluk talebinde bulunmak,
 17. Yapılacak saha denetimlerine ruhsat sahibini temsilen katılmak, yapılacak saha denetimlerindeki tutanakları imzalamak,
 18. Sevk fişi talebinde bulunmak, sevk fişi doldurmak.

 

Şirket Yetkilisi Örnek Noter Metni (Ruhsat Sahibi ve Rödövans Hakkı Sahipleri için)