143. Grup İhale İlanı

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
           

Konu: İhale İlanı

           6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumları sona eren 417 adet maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30.ncu maddesine göre ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.
İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası,  koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır.
1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecektir.
2- Bu sahalar için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09:00-09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
3- Aramalara açılan sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.
4- İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamaz.
5. İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
6- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;
a) İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecektir.
b) İki defa ihalesi yapılmasına rağmen başvuru yapılmayan sahalar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde bir ay süre ile ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen taban ihale bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir. Sahaya müracaat olamaması durumunda saha aramalara acık hale gelir.
c) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.
e) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.
f) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.
7- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 750,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır.

 

Ek-1: 143. Grup İhale Şartnamesi

Ek-2: Teklif Mektubu

Ek-3: Teminat Mektubu Örneği

Ek-4: Ruhsat İhale Müracaat Formu

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü