164. Grup Tesis Şartlı İhale İlanı

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
           
           Konu: Tesis Şartlı İhale İlanı

           3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren Aydın-İzmir illeri dahilinde bulunan ER:3349751 sayılı (5.732,75 hektar) IV. Grup maden sahası Uç Ürün (Feldispat ve Kuvars) üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecektir.
ER:3349751 sayılı sahaya ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında 17/01/2020 tarihinden itibaren, ihale tarihi olan 24/02/2020 tarihine kadar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
İlanda, ihalesi yapılacak sahanın; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacaktır.

  1. İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak sahanın ihale şartnamesinde belirtilecektir.
  2. Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 13:30-14:00 arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
  3. İhalesi yapılacak sahanın başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile “Teklif Mektubu”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatı”dır yazılacaktır.
  4. Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için;  ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.
  5. İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz.
  6.  İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.
  7. Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra;

     a)  Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna gelecektir.
b)  Kapalı teklifi Genel Müdürlük’ce belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c)  İhale, 24.02.2020 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.
e)  İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna getirilir.
8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.000,00 TL’yi  (Bintürklirası) Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanacaktır.

 

Ek-1: 164. Grup İhale Şartnamesi

Ek-2: Teklif Mektubu

Ek-3: Teminat Mektubu Örneği

Ek-4: Ruhsat İhale Müracaat Formu

Ek-5: Taahhüt Teminatı Örneği

Ek-6: Taahhütname 1

Ek-7: Taahhütname 2

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü