Artvin İli İhale İlanı

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
           
Konu: İhale ilanı

           3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren Artvin ili dâhilinde bulunan ER: 3386364 sayılı (1.963,39 hektar) IV. grup (c) bendi maden sahası, ara ürün üretim şartı ile ihale edilecektir.

           İlgili saha, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ihale edilmek üzere, ilanın yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

           İlanda, ihalesi yapılacak sahanın; ihale şartnamesi, koordinatlı dökümü, alanı, ihale tarihi ve saati yer alacaktır.

  1. İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecektir.
  2. Başvurular, ihalenin yapılacağı tarih ve saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
  3. İhalesi yapılacak sahaya başvurularda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile “Teklif Mektubu”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatı”dır yazılacaktır.
  4. Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.
  5. İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz (Teklifin %20’sinin, taban ihale bedelinden az olması durumunda en az taban ihale bedeli kadar teminat verilmesi zorunludur).
  6. İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.
  7. Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra;

     a)  Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna gelecektir.

     b)  Kapalı teklifi Genel Müdürlük’ce belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

     c)  Sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise ihale, ilan edilen tarih ve saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.

     d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irat kaydedilir.

     e)  İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim eden ilgiliye şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihalelik saha konumuna getirilir.

     8. Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 750,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanacaktır.

 

Ek: Şartname ve ekler

 

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü