MAPEG'de İSG

İSG kısaltmasıyla iş hayatında yoğun olarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliği tanımını yapacak olursak. “işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır” diyebiliriz.İş sağlığı ve güvenliği- İSG olgusu, Avrupa Birliği içerisinde de 1980’li yıllardan itibaren ağırlıkla ele alınmaya başlanmıştır. Özellikle, 1989 yılında çıkarılan 89/391/EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi, iş sağlığı ve güvenliği alanında çerçeve direktif olarak kabul edilmiş ve daha sonra bu çerçeve direktife dayanarak çok sayıda bireysel direktif çıkarılmıştır. Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da Avrupa Birliği uyum süresince hayatımıza girmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü; 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmeliklerden doğan yükümlülükler gereğince iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yürütülmesi amacıyla 20.10.2015 tarihinde İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmesi yapılmış ve 24.02.2020 tarihinde de İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü kurulmuştur.

Kurul Üyeleri

Görevleri

Vedat YANIK

 Genel Müd. Yard. (İşveren Vekili)

Mehmet Ali Öncü

Üye

Rahmi KOCAMAN

Kurul Sekreteri (İş Güvenliği Uzmanı)

Dr. Bülent AKŞAHİN

İşyeri Hekimi

Nurten SERNİKLİ

Atama ve Özlük Koordinatörü(Personel)

Hakan ALBAYRAK

Çalışan Temsilcisi (Memur Sendikası)

Semra Meryem KÖYLÜ

Çalışan Temsilcisi (İşçi Sendikası)

 • Acil Eylem planının hazırlanması,
 • Risk değerlendirme raporunun hazırlanması,
 • İlk yardım belgelerinin Acil eylem planına göre hazırlanmasının sağlanması,
 • Mesleki yeterlilik belgesi gerektiren personelin tespit edilip belgelerin düzenlenmesi,
 • Bahçe ve Bina eklentilerinde İSG düzenlemesi yapılması, katlar için acil kaçış güzergahı ve krokilerin hazırlanması,
 • İSG Kurul faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İşyeri Hekiminin ihtiyaçlarının belirlenerek koordineli şekilde çalışılmasının sağlanması,
 • İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekiminin çalışmalarını takip edilmesi,
 • İş Güvenliği Eğitimleri içeriklerinin hazırlanması,
 •  İSG Eğitimleri verilmesi ve Temel İş Güvenliği Belgesi düzenlenmesi,
 • İSG ile ilgili proje hazırlanması, hazırlanan projelere katkı sağlanması,
 • Genel Müdürlüğümüzün diğer kurumlarda İSG konularında temsil edilmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatından doğan diğer yükümlülükler çerçevesinde çalışmalar yapılması,
 • Bakanlık tarafından İSG ile ilgili taleplerin yerine getirilmesi
 • Makam tarafından verilen diğer işlerin yapılması,
 • Tamamlanan Faaliyetler
 • Kurumda kamu işçisi statüsünde çalışan personele temel iş güvenliği eğitimi verilmiştir.
 • Merdivenlere kaydırmaz bantlar yapılmıştır.
 • Acil kaçış yön levhaları tamamlanmıştır.
 • Otopark çıkışlarına dış bükey aynalar yerleştirilmiştir.
 • Bahçede tehlike arz eden kuruyan ağaçlar kesilmiştir.
 • Acil toplanma alanları düzenlenmiş,
 • Otoparklar için tekerlekli yangın tüpleri alınarak yangın tüplerinin periyodik kontrolleri sağlanmıştır.
 • Yangın tatbikatı yapılmıştır.
 • Risk değerlendirme ekibi oluşturularak risk analizi hazırlanmıştır. 
 • Yeraltı Maden Uzmanlarına İlk yardım ve Temel İş Güvenliği eğitimleri verilmiştir.
 • İş yeri Hekimi tarafından çalışan personelin periyodik muayeneleri yapılmıştır. 
 • İlk Yardım ekiplerinin eğitimlerinin ve sertifikasyonlarının tamamlanmıştır.
 • D blok zemin kat ve bodrum kat arasına düşmeyi önleyecek korkuluklar yapılmıştır.
 • Bahçe içinde gerekli yerlere hız levhaları takılmıştır
 • Acil Eylem Planı Hazırlanmıştır. Güncel hali intranette yayınlanmıştır
 • Maden ve İnsan dergisinde İSG konularında makaleler yayınlanmaktadır
 • Madenlerde risk rehberi oluşturulmasına yönelik eğitimlere ve saha çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
 • Madenlerde risk rehberi oluşturulmasına yönelik  olarak alınan eğitimlerle ile ilgili Genel Müdürlük personeline İş Güvenliği Uzmanı Rahmi KOCAMAN tarafından “Katmanlı Risk Yönetimi” eğitimi verilmiştir.
 •  Koronavirüs yayılımı önleme çalışmaları yapılmıştır.
 •  Koranavirüs tanı kitleri ile antikor testleri yapılmıştır.
 •  Aylık Tespit ve Öneri Defteri tutulmaktadır.
 •  Tadilat işlerinin İSG yönünden kontrolleri yapılarak gerekli uyarılar yapılmıştır.
 • İşyeri Hekimi teknik şartnamesi hazırlanarak İşyeri Hekimi hizmet alımı işlemleri takip edilmiştir.
 • Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanları için Temel İSG Eğitimleri 28.12.2020 -05.01.2021 ve 13/01/2021 ile 19/01/2021 tarihleri arasında eğitimler düzenlenmiştir. 

b)Devam Eden Faaliyetler

 • Risk değerlendirme ekibi oluşturularak risk analizi güncelleme çalışmaları devam etmektedir.  Saha çalışması tamamlanmış raporlama çalışmaları devam etmektedir. Komisyon üyelerine ve İşveren Vekiline sunulacaktır.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi projesi Kapsamında Maden Sanayii işverenleri Sendikasının yürütücüsü olduğu, Kendiliğinden yanabilirlik Etüdü ile Kömür Madenlerinde İSG Uygulamalarının İzlenebilirliğinin Artırılması adlı proje kabul edilmiştir. Proje, MASİS liderliğinde, Genel Müdürlüğümüzün’ de desteğinde, KÖMÜRDER ve Çek Cumhuriyeti Madenciler Derneği (CDT) işbirliği ile gerçekleştirilmesi planlamıştır. 2021 yılında saha çalışmaları başlayacaktır.
 • Web Sitemizdeki İSG başlıklı bölümün güncellenmesi ve içerik bilgilerinin artırılmasına yönelik web sitesi güncelleme çalışmaları Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ile yürütülmektedir.
 • Koronavirüs yayılımı önleme çalışmaları devam etmektedir.
 •          Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanları için Temel İSG Eğitimleri 28.12.2020 tarihinde başlayıp 05.01.2021 ve 13/01/2021 ile 19/01/2021 tarihleri artasında tarihinde eğitimler düzenlenmiştir
 •  Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanları için Temel İSG Eğitimleri 28.12.2020 -05.01.2021 ve 13/01/2021 ile 19/01/2021 tarihleri arasında düzenlenen eğitimlerde başarılı olamayan veya sınava giremeyen personelle, kuruma yeni başlayan personelle eğitim düzenlenmesi

      c) Planlanan Faaliyetler

 • Genel Müdürlük Çalışanları için düzenlenen temel iş güvenliği eğitimlerini alan ve başarılı olanlara katılım belgesi düzenlenmesi
 • İş yeri yönergesinin güncellenmesi,
 • Acil Durum Eylem Planı çerçevesinde yangın tatbikatı yapılması,
 • İlkyardım, Koruma ve Kurtarma ekiplerinin eğitimlerini yenileyerek katılım belgesi düzenlenmesi,
 • İş Güvenliği Kültürünü artırmak ve farkındalık oluşturmak için uzman kurum ve kuruluşlardan konularında uzman kişilerden eğitim alınması.
 • ISO 45001: İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları yapılması.
 • İlk ADKYK kurulu 2019 yılında Genel Müdürlük oluru ile oluşturulmuş ve 2020 yılında kurul üyeleri güncellenmesi yapılmıştır.
 • Güncellenen yönetim kurulu üyeleri arasından ÖAYDES, AFAD v.b görevlendirmeler yapılmıştır.
 • Bakanlık tarafından istenilen ADKYM kurumlar doküman takip çizelgesinde eksiklikler giderildi,
 • AYDES eğitimine katılındı
 • Sektör toplantısı yapıldı
 • Firmalara istenilen evraklar ile ilgili yazılar yazıldı.
 • Video konferans çalışması yapılarak bakanlıkla görüşme yapıldı
 • Sektörden gelen evraklar bakanlığa gönderildi
 • Kurumlar ile yapılan Maden ve Petrol ADKYK komisyon toplantılarına katılım gösterildi.
 • Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlanan Trakya Bölgesi Maden Çalıştayında ADKYK ile ilgili bilgiler verildi.
 • Bakanlıkta 2. Kez düzenlenen ADKYK yönetmelik çalışmalarına katılındı.
 • Yönetmelik çalışması ile ilgili görüş ve önerilerde bulunularak bakanlığa gönderildi
 • Firmalar tarafından gönderilen evraklar ile ilgili doküman takip çizelgesi bakanlığa gönderilmiştir.
 •  ADKYK çalışmalarında yer alan firmaların iletişim bilgileri bakanlığa gönderilmiştir.
 • Acil Durum Eylem Planı ve Senaryoların güncellemeleri yapılarak Bakanlık Acil Durum Kriz Merkezi Koordinatörlüğüne gönderilmiştir.
 •  Genel Müdürlüğümüz ADKYK kurulu genişletilerek tekrar oluşturulmuştur.
 •  Genel Müdürlüğümüz Acil Durum Organizasyon Şeması oluşturulmuştur.
 • Whatsapp grupları oluşturulmuştur.
 •  Maden iş kazalar ile ilgili bilgi notları ilgililere gönderilmektedir.
 • Bakanlığımızın talepleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz ile özel sektör maden firmaları arasında Acil Durum Kriz Yönetimi süreçleri hakkında 29.09.2020 tarihinde test çalışması yapılmış bağlanamayan firmaların sorunları çözülmeye çalışılmıştır. 
 • Genel Müdürümüz Cevat GENÇ’in açılış konuşmasını yaptığı, Genel Müdür Yardımcımız Vedat Yanık’ın Gündemi özetleyen bilgilendirmeleri yaptığı ve Acil Durum Kriz Yönetiminin çalışmaları ile ilgili İş Güvenliği ve Sağlığı Koordinatörü Rahmi Kocaman’ın sunum yaptığı, tele konferans yöntemiyle 30.09.2010 tarihinde  Acil Durum Kriz Yönetimi Özel Sektör Maden Firmaları Toplantısı yapılmıştır.
 • Genel Müdürümüz tarafından düzenlenen Özel Sektör Maden firmaları toplantısı hakkında Bakanlığımıza bilgilendirme yapılmıştır.
 • Bakanlığımız tarafından 27.10.2020 tarihinde düzenlenen Özel Sektör Maden firmaları toplantısına katılım sağlanmıştır.  Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için toplantı iptal edilmiştir. Toplantı ile ilgili SMS gönderimleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
 • Covid-19 salgın döneminde meydana gelebilecek bir Acil Durum ve Kriz Yönetimi Süreci ile ilgili gerekli mercilerden izinler alınmıştır.
 • Covid-19 salgın döneminde olası Acil Durunlar için bir B planı hazırlanmıştır.
 • Her katta, yemekhane, toplantı salonlarının girişi dezenfektan sensörleri takılmıştır.
 • Yemekhane ve çay ocaklarında çalışan personele hijyen eğitimi verildi.
 • Temizlik işleri yapan personelin yüzey temizliklerini çamaşır suyu ile yapması sağlanmıştır.
 • Katlara bilgilendirme afişleri asıldı.
 • Temizlik işlerinde çalışan personele eğitim verilerek bilinçlendirme yapıldı farkındalık oluşturulmuştur.
 • Tüm katlarda, odaların kapalı ortam kullanım alanlarında yüzeysel antibaktariyel dezenfeksiyon uygulaması yaptırılmıştır.
 • Tüm kapı kolları sifon düğmeleri aydınlık anahtarları asansör düğmeleri hem ziyaretçilerin hem de personelin kullandığı çok temas ettikleri yüzeyler gün içinde periyodik olarak dezenfekte edilmektedir.
 •  16.03.2020 Pazartesi gününden itibaren 06.04.2020 tarihine kadar, Genel Müdürlüğümüze evrak ve iş takibi amacıyla gelecek ziyaretçilerin (ruhsat sahibi, YTK yetkilisi, personeli, vb.) Genel Müdürlüğümüzü ziyaretleri kabul edilmemiştir.
 • Kurumumuzda insan sağlığına zararsız kimyasallar ile düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.
 • Katlarımızda bulunan ofislerimizin kapılarının hava sirkülasyonun sağlanması amacıyla açık bırakılması, ofislerin ve odaların belirli periyodlarda havalandırılması ve çalışanlarımızın kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri hususlarında duyuru yapılmıştır.
 • Genel Müdürlüğümüz personel servislerinin yüzeysel antibaktariyel dezenfeksiyon uygulaması yaptırılmıştır.
 • Yemek hizmeti kumanya şeklinde verilmeye başlanmıştır.
 • Genel Müdürlüğümüze giriş yapan personel ve misafirlerimizin, ateş ölçer ile ateşleri ölçüldükten sonra Kurumumuza giriş yapmaları sağlanmıştır.
 • 14/04/2020 tarihinde yapılması planlanan Acil Durum Kriz Yönetimi Maden Sektör Toplantısı  iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmiştir.
 • Genel Müdürlük yerleşkesi içerisinde giriş kapılarına, yemekhane girişlerine ve  bazı katlara el dezenfekte istasyonları kurulmuştur.
 • Kurumumuza giriş yapan tüm çalışanlara koruyucu maske dağıtımına başlanmıştır.
 •  Alınan tedbirler kapsamında Genel Müdürlüğümüzde  uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma sistemine geçilmiştir
 •  Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 17.08.2020 Tarih ve 2020/68 Sayılı Kararlarından “Hayat eve sığar (HES)” uygulamasının tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılmasına kararına istinaden Genel Müdürlüğümüze girişlerde “Hayat eve sığar (HES)”  kodu uygulaması başlatılmış olup, HES kodu göstermeyen randevu talepleri ve ziyaretçiler kabul edilmemektedir.
 • Koronavirüse karşı alınacak tedbirler kapsamında, düzenli olarak Genel Müdürlüğümüz personel Servis Araçlarında tüm katlarında odalarında ve kapalı kullanım alanlarında dezenfeksiyon uygulaması yapılmaktadır.
 • Konferans salonunda kurum içi bekleme yerlerindeki koltuklarda sosyal mesafenin ayarlanması için afişleme çalışması yapılmıştır.
 • Yemekhane, kantin girişlerinde, asansör kabinlerinde, evrak verme işlemlerinde  sosyal mesafenin uygulanabilmesi için zemine çıkartma afişleri yapıştırılmıştır.
 • Kat girişlerine kurum içindeki belirli noktalara maske takılması , tırabzanlara dokunulmaması, 14 kurala uyulması hususlarında da  bilgilendirme afişlemesi yapılmıştır.
 •  Tüm personele mapegmailgrup adresinden  düzenli olarak koronavirüs yayılımı önleme ile ilgili bilgilendirme  maileri gönderilmektedir.
 • Covid -19 vakalarının takibi yapılmaktadır.
 • Covid-19  pozitif olan personelin çalışma ortamı detaylı şekilde dezenfekte edilerek temizlikleri yapılmaktadır.
 •  Kurum içinde ve servislerde maske takılması konusunda sürekli uyarılar yapılmaktadır.
 •  İşyeri Hekimi tarafından covid-19 ile ilgili personele bilgilendirmeler yapılmaktadır.
 •  Belirti gösteren hastaların teste gönderilmektedir.
 • Arazi görevlendirmelerinde maske takılması kuralına uyulması, sosyal mesafenin korunması, araçlarda el dezenfektanlarını kullanmaları hususlarında uyarılar yapılmıştır. Arazi araçlarına 2 adet el dezenfekteni verilmesi uygulaması başlatılmıştır.
 • Genel Müdürlüğümüz yerleşkesindeki D Blok ofis tipi çalışma ortamlarından oda sistemine geçilebilmesi için Bakanlık Makamından Olur alınarak oda sistemine geçilmesi için  inşaat ve tadilat çalışmaları devam etmektedir.