3713 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Yerleştirme Sonuçları Kapsamında Genel Müdürlüğümüz Kadrolarına Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgelere İlişkin Duyuru

 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek-1 inci maddesi ve Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri gereği Genel Müdürlüğümüz kadrolarına yerleşen adaylar atamalarının yapılabilmesi için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak 26/04/2024 Cuma saat 17:30'a kadar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Mevlâna Bul. No:76 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA) şahsen veya posta (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır) yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Genel Müdürlüğümüze yerleşen adayların atama işlemleri tamamlandığında yazışma adreslerine tebligat yapılacaktır. 

 

İSTENİLEN BELGELER:

1-    Memur Adayları Tanıtma Formu (Ek-1)

2-    Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-    Yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı

4-    Son üç ay içinde çektirilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 ebadında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun.)

5-   Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-Devlet kapısı üzerinden alınmış barkodlu mezun belgesi.  (Belgenin aslı ile şahsen başvuruda bulunulması halinde Genel Müdürlükçe bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği)

6-  Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir.) (Müracaat tarihi itibarıyla askerde olanların, bu durumlarını beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir),

7-     Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),

8-    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyanı

9-     Mühendis olarak atanan adaylardan seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olduğuna dair yazılı beyan,

10-  Kamuda hizmeti bulunan adaylar için görev yaptıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi,

11-  Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (El yazısı ile doldurulup imzalanacaktır.) (Ek-2)

 

İlanen duyurulur.

 

                                                                                                                          26/03/2024

Dosyalar

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2024