YTK Başvuru Belgeleri

Yeterlik belgesi başvurusunda sunulacak belgeler

MADDE 6 – (1) Yeterlik belgesi almak isteyen tüzel kişi, unvanını, açık adresini, telefon numarası ve Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)’ni belirterek aşağıdaki belgelerin asıllarını veya ilgili resmi kurumlarca ya da Genel Müdürlükçe onaylanmış örneklerini başvuru dilekçesine ekleyerek Genel Müdürlüğe başvurur: a) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıtlı olunan ticaret memurluğunun adının beyanı (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir ticaret sicil gazetesi elektronik ortamda yayınlanmamışsa ticaret sicil gazetesinin aslı veya kurumca onaylı örneği), b) Başvuru yılına ait ticaret veya sanayi odasından alınacak sicil belgesi veya sicil kaydı, c) Tüzel kişiyi temsile yetkili kişi veya kişilerin en fazla bir yıl öncesine ait olmak üzere noter tasdikli imza sirküleri, kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardan, kurum amiri tarafından yetkili kılındıklarına ilişkin yazı, ç) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında istihdam edilen personelin diploma örnekleri, çalıştığı yerlerle ilgili bilgi/belgeler, en fazla bir yıl öncesine ait olmak üzere noter tasdikli imza beyannamesi, bağlı bulunduğu meslek odasına ait üye sicil belgesi veya oda kimlik belgesi sureti, tebligata esas adres beyanı, d) SGK sigortalı işe giriş bildirgesi çıktısı, devam eden personel için son durumunu gösteren SGK sigortalı hizmet listesi çıktısı veya ortak ise ortak olduğuna dair belge sureti, yurt dışında mesleği ile ilgili çalıştığına dair belge, e) Bu Yönetmelik kapsamında rapor, proje veya teknik belgeyi hazırlayanların YTK personeli olmaması durumunda bu kişilerle yapılan sözleşmenin sureti, diploma sureti, noter tasdikli imza beyannamesi, tebligata esas adres beyanı. (2) YTK’nın ilgili personel ile yaptığı sözleşmelerin asıllarının veya Genel Müdürlükçe onaylanmış suretinin, sözleşme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. (3) Başvuru sırasında kamu kurum ve kuruluşlarından bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez. Kamu kurum ve kuruluşlarından bu madde kapsamında istenen belgelerde yetkili kamu kurum ve kuruluşunun yazısı yeterlidir.

}

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2022