Sıkça Sorulan Sorular

Genel Sorular

Maden Ruhsatı Müracaatları Nasıl Yapılır?

Maden ruhsatı müracaatları medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine, gerçek veya tüzel tek kişi adına verilir. II. grup (b) ve IV. grup madenler dışındaki ruhsatlar ihale ile verilir. II. grup (b) ve IV. grup madenler için yapılan müracaatların işletme ruhsat taban bedeli ödenerek yapılması zorunludur. Müracaat sahibi; ruhsat bedelinin yatırıldığına dair belgeyi ve Maden Yönetmeliğinde bulunan Ek Form-6’daki diğer belgeler ile ön inceleme raporu, maden arama projesi ile mali yeterlilik belgelerini müracaat gününden itibaren iki ay içinde Genel Müdürlüğümüze vermek zorundadır. Ruhsat bedelinin yatırıldığını gösteren belge, Maden Yönetmeliğinde bulunan Ek Form-6’daki diğer belgeler, 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge, ön inceleme raporu, maden arama projesi ve mali yeterlilik belgelerinin Genel Müdürlüğümüze süresi içinde ve eksiksiz olarak verilmesi zorunludur.

Maden İşletme Faaliyetinde Bulunmak İçin Alınması Gereken İzinler Nelerdir?

Maden İşletme ruhsatına sahip özel ve tüzel kişiler işletme faaliyetinde bulunulacak alan için Çevresel Etki Değerlendirmesi Kararı, Gayrı Sıhhi Müessese Kapsamında İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve faaliyette bulunulacak alana ait mülkiyet izni alarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne İşletme İzni müracaatında bulunur. Genel Müdürlük tarafından faaliyette bulunulacak alan için İşletme İzni düzenlenmesine müteakip maden üretim ve satış faaliyetinde bulunulabilir. Genel Müdürlüğümüz kayıtlarına işlenmiş özel izin alanları ve mahallinde tetkik esnasında tespit edilen ve izin alınması gereken (elektrik iletim hattı, karayolu vb.) alanlar içinde ilgili kurumlardan izin alınması gerekmektedir.

Arama döneminde yapılması gereken faaliyetler nelerdir?

Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunabilmek için verilen ilk belge arama ruhsatıdır. Arama yapılacak sahada kaynağın belirlenmesi değerlendirilip, sınıflandırılması ve raporlanması sürecini kapsayan döneme arama dönemi denir. Arama dönemi dört aşamadan oluşmaktadır. Bu dönemler ruhsat gruplarına göre farklılık gösterir. Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama dönemidir. Ön arama döneminde; varlığı tespit edilebilen cevherleşme, tonaj ve tenör tahmini yapılır. Ön arama faaliyet raporu, maden yönetmeliği ekinde yer alan Ek Form-11’e uygun şekilde düzenlenir. Genel Müdürlüğümüze verilen Ön arama faaliyet raporunun uygun bulunması durumunda arama ruhsatı IV. grup madenlerde iki yıl, diğer grupta yer alan madenler için bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlar. Genel arama döneminde; madenin genel özellikleriyle belirlenmesine yönelik yapılan çalışmaları kapsar. Bu dönemde kaynağın rezerv, tenör ve ekonomik işletilebilirlik açısından varlığının tahmin edilebilmesi sağlanır. Cevherleşme varlığı ile ilgili elde edilen veriler yatırım harcamalarına ilişkin bilgi ve belgeler maden yönetmeliği ekinde yer alan Ek form-12’e uygun olarak düzenlenen genel arama faaliyet raporu Genel Müdürlüğümüze verilir. Genel arama faaliyet raporunun uygun bulunması halinde IV. grup ruhsatları detay arama dönemine hak sağlar. II(b), III. ve V. grup ruhsatlarda ise; Maden Yönetmeliği ekinde yer alan Ek form-12’ uygun düzenlenmiş Genel arama faaliyet raporuna ilave olarak tespit edilen madenin kaynak ve rezerv bilgilerini, ekonomik işletilebilirliği, çevre uyum planı, üretimin yapılacağı bölge ve benzeri kıstasları içeren işletme projesinin hazırlanarak işletme talebinde bulunmak üzere Genel Müdürlüğümüze verilir. Detay arama dönemi IV. Grup maden ruhsatları için dört yıldır. Bu dönemde tespit edilen maden yatağının rezerv, tenör, yoğunluk ve mineral içeriği ile ilgili hususlarda yüksek güvenirlik düzeyinde hesap edilmesi amacıyla yapılan çalışmalardan oluşur. Detay arama dönemi sonunda Maden Yönetmeliği ekinde yer alan Ek Form-13’e uygun detay arama faaliyet raporunun Genel Müdürlüğümüze verilmesi zorunludur. Detay arama döneminde yapılması zorunlu faaliyetleri gerçekleştiren IV(b, c ve ç) maden arama ruhsatları için verilen detay arama faaliyet raporunun uygun bulunması halinde, bu ruhsatlar için fizibilite dönemi talebinde bulunulabilir. Fizibilite talebi ile ilgili verilen gerekçe, Genel Müdürlüğümüzce uygun bulunursa bu ruhsatlar için iki yıllık fizibilite dönemine hak sağlar. İki yıllık sürenin sonunda proje ile ilgili genel değerlendirmenin yapıldığı ve ekonomik verilerle, karlılık bilgilerinin sunulduğu projenin sağlayacağı faydalarında yer aldığı fizibilite raporunun Maden Yönetmeliği ekinde yer alan Ek Form-25’e uygun hazırlanarak Genel Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. Arama faaliyet dönemlerinde her dönem için asgari faaliyetlerin yerine getirilmesi zorunludur. Ruhsat sahipleri bulundukları dönemin göz önünde bulundurarak ruhsat sahasında jeolojik prospeksiyon ve etüt, jeoloji ve maden jeoloji haritası yapımı, sondaj, yarma, kuyu, galeri, gibi fiziki müdahale gerektirecek çalışmaların yapılması ve bu çalışmalardan elde edilecek fiziksel, kimyasal, mineralojik-petrografik verilerin Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi, örnek lokasyonlarının belirlenerek üniversite, uzman kurum ve kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası kabul görmüş güvenilir laboratuvarlarda numune analizi yaptırılması ve arama dönemi süresi sonuna kadar kaynak ve/veya görünür rezerv raporunu içeren faaliyet raporlarını dönem süreleri içerisinde Genel Müdürlüğümüze vermek zorundadır. Aksi takdirde 3213 sayılı Maden Kanunun 17. maddesi kapsamında işlem yapılır. Dönem geçişlerine hak sağlayan ruhsatlar Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ait internet sayfasında ilan edilir. Arama dönemlerinin süresinden önce tamamlanması halinde dönem sonu beklenmeden sonraki aşamalara geçilebilir.

Maden sahalarında yapılan üretim faaliyetlerinin çevreye olan etkileri ETKB tarafından hangi yönlerden denetlenmektedir?

Ruhsat sahipleri tarafından maden sahalarında üretim aşamasına geçebilmek ve işletme izni alabilmek için 3213 Sayılı Maden Kanunun 7. maddesi gereğince aranan şartlardan biri Çevresel Etki Değerlendirmesi kararıdır. Yapılacak olan faaliyet Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-I ve EK-II listesine tabi ise proje sahibi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına proje tanıtım dosyası ile başvuru yapılır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde ruhsat sahipleri tarafından yapılacak olan faaliyetle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz kararı alınır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen bu süreçlerde madencilik faaliyetinin sebep olacağı çevresel etkiler hem Bakanlığımız Maden İşleri Genel Müdürlüğü hem de ilgili tüm Kurumlar tarafından detaylı bir şekilde incelenmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin yansıra, Maden Yönetmeliğinin 26. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamında kırma-eleme tesislerinde toz indirgeme sistemi olacak şekilde bunkerler, kırıcılar, elekler, bantlar ve malzeme dökülme noktalarının en az ünite bazında kapatılması gerekmektedir. Aksi halde tesisin faaliyetleri durdurulur. Aynı maddenin beşinci fıkrası gereği ruhsat veya hammadde üretim izin sahasında galeri atımı yöntemi ile patlatma yapılması da yasaklanmıştır. Su havzaları ile ilgili olarak ise; Maden Kanunun 7. maddesi kapsamında “Kazanılmış haklar korunmak kaydıyla içme ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su seviyesinden itibaren 1000-2000 metre mesafe genişliğindeki şeritte galeri usulü patlatma yapılmaması, alıcı ortama arıtma yapılmadan doğrudan su deşarj edilmemesi şartıyla çevre ve insan sağlığına zarar vermeyeceği bilimsel ve teknik olarak belirlenen maden arama ve işletme faaliyetleri ile altyapı tesislerine izin verilir. 2000 metreden sonraki koruma alanı içinde çevresel etki değerlendirmesi raporuna göre yapılması uygun bulunan maden istihracı ve her türlü tesis yapılabilir. Ancak faaliyet sırasında alıcı ortama yapılacak deşarjlarda ilgili yönetmelikte belirtilen limitlere uyulması zorunludur.” hükmü gereği işlem tesis edilir. Ayrıca terk talep edilen veya herhangi bir nedenle hükümden düşmüş olan ruhsat sahaları ile ilgili olarak Maden Yönetmeliğinin 85. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamında gerekli emniyet tedbirlerinin alınıp alınmadığı ve çevre ile uyum planının uygulanıp uygulanmadığı mahallinde tetkik edilerek değerlendirilir. Ruhsat sahasındaki faaliyetlerin çevre ile uyumlu olmadığının ve emniyet tedbirlerinin alınmadığının tespit edilmesi halinde belirtilen tedbirlerin alınması için ruhsat sahibine çevre ile uyum planı çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için en geç bir yıl süre verilir. Aksi halde, çevre ile uyum planı çerçevesinde gerekli tedbirler alınana kadar sorumluluk ruhsat sahibinin olması şartıyla, bu durum Valiliğe bildirilir. Gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, çevre ile uyum çalışması için gerekli tedbirler, çevre ile uyum planına uygun olarak orman arazilerinde ilgili Orman İdaresi, diğer alanlarda İl Özel İdaresi veya Valilik tarafından yerine getirilir. Orman İdaresi, Valilik veya İl Özel İdaresi tarafından çevre ile uyum planına uygun olarak yapılan masraflar, Maden Kanunun 13. maddesi kapsamında ruhsat sahibinden alınan ruhsat bedelinin, çevre ile uyum planı çalışmalarını karşılamak üzere emanet olarak yatırılan tutardan karşılanır.

Maden ruhsatı bulunmayan alanlarda yapılan kaçak maden üretim faaliyetleri ile ilgili ETKB'nın yaptırımları nelerdir?

Ruhsat alanı dışında ve ruhsatsız alanlarda kaçak maden üretiminin tespit edilmesi halinde 3213 sayılı Maden Kanununun 12. maddesi 5. fıkrası hükmü kapsamında Genel Müdürlüğümüzce işlem yapılmaktadır. Aynı şekilde üretim yapıldığının mülki idareler tarafından tespit edilmesi halinde yerinde müdahale yapılarak kaçak üretilen ve sevk edilen madene el konulmaktadır. Bu fiili işleyenlere üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı ortadan kalkmış olan madenin ocak başı satış bedelinin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Madencilik faaliyetleri ile ilgili Devlete yapılması gereken ödemeler nelerdir?

Madencilik faaliyetleri için ruhsat bedeli ve Devlet Hakkı alınmaktadır. Ruhsat bedeli 3213 sayılı Maden Kanununun 13. maddesi kapsamında maden ruhsatı grubuna ve ruhsatın yüzölçümüne bağlı olarak değişmekte olup, işletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere, %30 ‘u ise çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ilan edilen Vakıflar Bankası Kurumsal Tahsilat hesabına yatırılır.(Kaynak tuzlarından işletme ruhsat bedeli alınmaz). Devlet hakkı tutarı ise 3213 sayılı Maden Kanununun 14. maddesinde belirtilen maddeler kapsamında ruhsata konu maden cinsine ve maden üretim miktarına bağlı olarak değişmektedir. Ruhsat sahipleri Maden Kanunun 29. maddesinin 4. fıkrası gereği, her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir yıl önceki gerçekleştirdiği işletme faaliyetiyle ilgili teknik belgeleri, işletme faaliyet raporu ve işletme sahasında arama yapmış ise arama ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğümüze beyan etmekle yükümlüdür. Yapmış olduğu üretim ve satış miktarı üzerinden oluşan Devlet hakları işletme ruhsat taban bedelinden az olamaz. (Kaynak tuzlarında Maden Kanunun 14. maddesinin 5. fıkrası gereği bu şart aranmaz). Devlet hakkı ocaktan çıkarılan madenin ocak başındaki fiyatından alınır. Ocak başı fiyatı emsal fiyatlarından daha düşük olamaz ancak Maden Kanunun 14. maddesinin 3 fıkrası gereği ve Maden Yönetmeliğin 87. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen tüvenan madenin, herhangi bir zenginleştirme işlemine tabi tutulduktan veya bir prosesten geçirildikten sonra satış fiyatının oluştuğu durumlarda, ocak başı satış fiyatı; ilk satışının yapıldığı aşamaya kadar oluşan nakliye, zenginleştirme ve varsa farklı prosese ait kullanılan tesis ve ekipmanın amortismanı dahil tesise ait enerji, su, kimyasallar, bakım-onarım, sarf malzemesi giderleri ile tesiste çalışan personel giderleri, tesisten satışa kadar olan nakliye giderleri, teknolojik test giderleri ve paketleme giderleri çıkarılarak oluşan fiyat üzerinden Devlet hakkı tahakkuk ettirilir.YTK Hakkında Sorular

YTK için Yönetmelikte belirtilen iki aylık müracaat süresi dışında yapılan başvuruların ilanı ne zaman yapılacaktır?

03/08/2016 tarihine kadar yapılan müracaatların değerlendirilmesi sonucunda müracaatları uygun bulunanlar 03/10/2016 tarihinde ilan edilecektir. 03/08/2016 tarihinden sonra yapılan müracaatlar ise 03/10/2016 tarihinden sonra en fazla iki ay içerisinde değerlendirilip ilan edilecektir.

Birden fazla diplomaya sahip kişilerin YTK’daki durumları nasıl olacaktır?

Birden çok mesleği olan kişi aynı YTK’ da meslekleri ile ilgili farklı teknik belgelere imza atabilir. Aynı teknik belgeye sadece bir meslek için imza atabilir. Ancak YTK kurulabilmesi için YTK Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen zorunlu istihdam koşullarının sağlanması gerektiğinden bir mesleği dikkate alınır. Ayrıca her artırılan personel istihdamı için verilen 50 ruhsattan yararlanamaz.

YTK’ nın şirket hisselerini yarısından fazlası mühendis olması şartı tek bir mühendis yerine iki üç mühendisin toplam hissesi ile sağlanabilir mi?

Sağlanabilir.

Şirket ortağı YTK’da görev alabilir mi?

Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan personel şartlarını taşıması kaydıyla görev alabilir.

YTK’larda istihdam edilen/edilecek mühendisler, Maden Kanununda belirtilen görevlerinden ne zaman ayrılmak zorundadır?

01/01/2017 tarihinden sonra kurulacak YTK’da görev alacak olan daimi nezaretçiler, YTK’nın Genel Müdürlüğe başvuru tarihi itibari ile görevlerinden ayrılmak zorundadır. 31/12/2016 tarihine kadar yapılan başvurularda YTK’da personel olarak görevlendirilecek ve mevcut daimi nezaretçilik görevleri devam eden maden mühendislerinin 31/12/2016 tarihi itibari ile daimi nezaretçilik görevinden istifa etmesi gerekir.

YTK kuruluş statüsünde yer alacak ibareler nelerdir?

Ticari olarak faaliyet gösterecek YTK’larda “Madencilik ve Mühendislik“ hizmetleri ibaresi yer almalıdır. Ruhsat Sahiplerinden bu ibare aranmayacaktır.

YTK belgesi alan maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmecileri, üçüncü kişilere YTK ile ilgili hizmet sunabilir mi?

YTK belgesi almış şirket üçünçü kişilere YTK hizmeti sunamaz. Ancak, en az %51 hisse ile sahip olduğu diğer şirketlere ait ruhsatlara da hizmet verebilir.

Yeterlik belgesine sahip olan tüzel kişiler maden arama/işletme ruhsatı almaları halinde kimlere hizmet verebilir?

Sadece almış olduğu maden arama/işletme ruhsatları ile rödövansçı oldukları ruhsatlarda rödövans alanı ile sınırlı kalmak kaydıyla hizmet verebilirler.

YTK ortağı veya çalışanı olan kişiler maden arama/işletme ruhsatı alabilir mi ve bu tür ruhsatlara hizmet verilebilir mi?

1-Ticari amaçlı kurulan YTK şirketlerinde; şirket ortağı/ortakları veya YTK Yönetmeliğinin 5.maddesi kapsamında istihdam edilen kişiler (sözleşme ile hizmet alınanlar dahil) adına alınmış veya alınacak ruhsatlara, sahibi/ortağı olunan veya çalışılan YTK şirketi hizmet sunamaz, 2-Ticari amaçlı kurulan YTK şirketlerinde; YTK şirket ortağı veya ortaklarının veya YTK yönetmeliğinin 5.maddesi kapsamında istihdam edilen kişilerin, ruhsat sahibi şirketlerde en az %51 hisse oranıyla ortaklıklarının bulunması durumunda, sahibi/ortağı olunan veya çalışılan YTK şirketi bu ruhsatlara hizmet veremez. 3- Ticari amaçlı kurulan YTK şirketlerinde; YTK şirket ortağı veya ortakları veya YTK yönetmeliğinin 5.maddesi kapsamında istihdam edilen kişilerin veya bu kişilerle birlikte birinci derece yakınlarının toplam en az %51 hisse oranıyla ortak olunan şirketlerin, ruhsat sahibi şirketlerde en az %51 hisse oranıyla ortaklıklarının bulunması durumunda, YTK şirketi bu ruhsatlarada hizmet veremez.

YTK’larda istihdam edilen çalışanlar daimi nezaretçilik, teknik eleman veya vardiya mühendisi görevleri yapabilir mi?

YTK’larda istihdam edilen çalışanlar daimi nezaretçilik, teknik eleman veya vardiya mühendisi görevlerini yapamaz, diğer YTK larda istihdam edilemez, ayrıca sözleşme de yapamaz. Ruhsat sahibi tarafından kurulmuş YTK larda bu durum uygulanmaz.

YTK içerisinde istihdam edilen veya sözleşme ile hizmet alınan harita teknikeri imalat haritalarını imzalayabilir mi?

Harita teknikerleri, ilgili haritaları imzalayabilir.

Birden fazla faaliyet alanı bulunan şirkette görevli YTK’da bulunan personel aynı zamanda şirketin diğer mühendislik hizmetlerini yapabilir mi?

Diğer Kanun ve Yönetmeliklerle kısıtlama olmaması durumunda yapabilir.

Şirket bünyesinde YTK kurulur ise şirketin çalıştığı rödövanslı sahalara hizmet verebilecek mi?

Verilebilecektir.

Koordinatörün izinli veya raporlu olması durumunda evrak nasıl sunulacak?

Başvuru sırasında, 5-1/a da belirtilen mühendisler koordinatör olarak belirtilebilir.

Sevk fişi alımı, daimi nezaretçi ataması gibi işlemler YTK tarafından mı yürütülecektir?

Bu işlemler ruhsat sahibi veya vekili tarafından yapılabilir.

YTK ortağı maden mühendisi kendi adına aldığı ruhsatta daimi nezaret hizmeti verebilir mi?

YTK içerisinde istihdam edilen personel olmaması halinde hizmet verebilir.

Daimi Nezaretçi YTK’nın hazırlayacağı faaliyet bilgi formunu imzalayacak mı?

Daimi nezaretçinin imza zorunluluğu yoktur.

Yeraltı üretim yöntemiyle çalışılan ruhsatlarda, 5 yıllık yeraltı tecrübe şartı sadece proje verilme aşamasında mı aranacaktır?

Yeraltı işletmeleri ile ilgili verilecek her türlü teknik belgede 5 yıllık yeraltı tecrübesi bulunan mühendis imzası şartı aranacaktır.

Ruhsatın devredilmesi durumunda YTK sözleşmesinin durumu ne olacaktır?

YTK ile imzalanmış olan sözleşmeler ruhsatların devredilmesi durumunda devir tarihi itibariyle sona erer.

Maden ruhsat sahipleri ile yapılan sözleşmelerin bildirim tarihi nasıl olacaktır?

Her yılın ocak ayında sözleşme yapılan ruhsat listesi verilecektir. Ruhsat sahipleri ile yapılan sözleşmeler yapıldığı tarih itibari ile bir ay içinde Genel Müdürlüğe verilecektir. Ancak, bu bir aylık süre içerisinde evrak, belge verilmesi halinde ilk verilecek evraklarla beraber sözleşmenin verilmesi zorunludur.

YTK da görevli olmayan personel ileride görev alması düşünülerek eğitim alabilir mi?

Alabilecektir.

YTK’da hizmet alımı için sözleşme yapılan diğer mühendislerin/teknikerlerin eğitime katılması zorunlu mu?

Zorunludur.Maden Bölgesi Hakkında Sorular

Maden bölgesi uygulaması hangi sorunların çözümünü sağlayacaktır?

Maden Bölgesi uygulaması işletme güvenliği, çevresel, sosyal ve rezervin verimli kullanımı gibi alanlarda yaşanan sorunlara çözüm getirilmesi için oluşturulmuştur. Maden Bölgesi uygulaması ile işletme güvenliği, çevresel ve sosyal sorunlar çözülerek bölgede bulunan rezerv en verimli şekilde kullanılacaktır.

Ruhsat sahasında maddi yatırımı bulunan ama maden bölgesi içerisinde çalışma imkanı olmayan ruhsat sahipleri hakkında nasıl bir işlem yapılacaktır?

3213 sayılı Maden Kanununda 2010 yılında yapılan değişiklik ile yatırım giderlerinin hesaplanarak yatırım sahibine ödenmesi uygulamasına imkan tanınmıştır. Bu durumdaki ruhsat sahiplerinin sahalarında bulunan yatırım değerleri tespit edilerek karşılanacaktır.

Maden bölgesi komisyonu yapısı nasıl olacaktır?

Maden bölgesi komisyonu ilgili valilik, ilgili belediye ve ruhsat sahibi şirket temsilcilerinden oluşacaktır. Yerel yönetimlerin de komisyona dahil olması ile kamu ve özel sektör koordinasyonlu olarak sorunlara çözüm bulacaktır.

Maden bölgesi uygulaması ile ruhsat güvencesi tehlike altına girecek midir?

Maden bölgeleri bitişik veya yakın maden sahalarında yapılan üretimin çevresel etkileri, şehirleşmeye etkileri, işçi ve işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı ilan edilmektedir. Söz konusu sebeplerden dolayı bu alanlarda üretim faaliyetinde bulunamayacağından bu düzenleme ile maden bölgelerinde faaliyet imkanı sağlamak veya madencilik faaliyetinin sağlanabileceği alanlara taşınması öngörülerek maden ruhsat hukuku güvence altına alınmıştır.

Maden bölgesi ilan edilecek alan nasıl belirlenecektir?

Maden bölgeleri bitişik veya yakın maden sahalarında, yapılan üretimin çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri faktörlere bağlı olarak ilgili Valilik, ilgili Belediye ve Bakanlığımız tarafından yapılacak ortak çalışma ile belirlenecektir.

Maden bölgesi uygulaması ile kurulacak şirketteki ortaklık payları hukuksal sorunlara yol açacak mıdır?

Maden bölgesindeki faaliyetler kurulacak tüzel kişiliğe haiz şirket tarafından yapılacaktır. Ruhsat sahiplerinin ayrı ayrı faaliyette bulunması söz konusu olmayıp, rezerv oranına göre ortaklıkları söz konusudur. Önceden rakip olan bu firmalar bundan sonra kazan kazan prensibi ile ortaklıktan kaynaklanan güç ile daha fazla kazanıp birlikte faaliyette bulunacaktır.

Maden bölgesinde ruhsatlar birleştirilmiş olarak mı ihaleye açılacaktır?

Maden bölgesi olarak ihale edilecektir. Bu bölge bir veya birden fazla alandan oluşabilir. Bu alanlara iptal edilen ruhsatlar ve aralarındaki ihalelik sahalar dahil edilerek sınırlar belirlenecektir.

Maden bölgesinde faaliyet gösterecek olan şirketin kurulma süresi ne kadardır?

Söz konusu alanın Maden Bölgesi olduğuna dair tebliğden sonra şirket kurma süresi 6 ay ile sınırlıdır.

Ruhsat sahasında bulunan tesislerin sökülmesi taşınması ve yeniden inşa edilmesine ilişikin masraflar kim tarafından karşılanacaktır?

Anlaşma sağlanması halinde ruhsat sahipleri tarafından karşılanacaktır. Anlaşma sağlanamaması halinde kurul kararlarında uygulanan yatırım bedeli tespit ve ödeme modeli maden bölgeleri için de geçerli olacaktır.

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2024