207. Grup Tesis Şartlı İhale İlanı

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

           

 

Konu: Tesis Şartlı İhale İlanı

 

 

         3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren;

Sivas, Malatya, Elazığ, Gümüşhane, Erzurum, Artvin dahilinde bulunan ER:3412177 sayılı (22.051,39 ha.) IV. Grup maden sahası (Kurşun, Çinko, Bakır ve Molibden) Olmak üzere toplam 1 adet maden sahası Uç Ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecektir.

İhalesi yapılacak ER:3412177 sayılı sahaya ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında 28/09/2021 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacaktır.

1-   İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir.

2-   Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00-09:30 arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3-   İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile “Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır yazılacaktır.

4-   Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için;  ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

5-   İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz.

6-    İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.

7-   Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra;

     a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna gelecektir.

b) Kapalı teklifi Genel Müdürlük’çe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.

d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna getirilir.

8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi  (Binyüztürklirası) Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır.

 

 

 

 

 

Ek-1: Müracaat Formu Örneği

Ek-2: Teklif Mektubu Örneği

Ek-3: Teminat Mektubu Örneği

Ek-4: Taahhüt Teminatı Örneği

Ek-5: Taahhütname

Ek-6: İhale Şartnamesi

Ek-7: İhalelik Sahalar Listesi

Ek-8: İhalelik Saha KML Dosyası

Ek-9: İhalelik Saha Koordinat Bilgileri

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü