Maden İstatistikleri

18.02.2015 tarih ve 29271 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6592 sayılı “Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 3213 sayılı Maden Kanununun bazı kısımları değiştirilmiş, bazı maddeleri ise yürürlükten kaldırılmıştır.

3213 sayılı Maden Kanununun, 3382, 5177 ve 5995 sayılı kanunlarla gerek aksaklıkları giderebilmek gerekse çevresel hassasiyetler de dikkate alınarak günün şartlarına göre birçok maddesi yeniden düzenlenmiştir.

Ülkemizde madencilik faaliyetleri, 15.06.1985 tarihli 3213 sayılı Maden Kanunu ile yürütülmektedir.

9 Temmuz 2018 tarih ve 30473 sayılı (3 Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan “703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile; Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kapatılarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) kurulmuştur.

15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak kurulan MAPEG’in teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları yayımlanmıştır.

Diğer taraftan, “703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” gereği, MAPEG’in yapılandırılması tamamlanıncaya kadar Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren görev ve hizmetlere devam edilmektedir.

 

Adı Kanun Resmi Gazete Açıklama
Sayı Sayı Tarih
Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik 3213 30429 23.05.2018 Maden bölgesi uygulamasını hayata geçirmek amaçlanmıştır.
Maden Sahaları İhale Yönetmeliği 3213 30187 21.09.2017 Yönetmeliğin amacı, “maden sahalarının veya alanlarının ihale edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.”
Ulusal Maden Kaynak Rezerv Raporlama Komisyonunun (UMREK) 3213 30135 26.07.2017 Yönetmelikte amaç; “Madenlerin aranması, araştırılması ve üretilmesi ile ilgili açık, güvenilir, uygulanabilir kaynak ve rezerv bilgilerini oluşturmak, bunlarla ilgili raporlama standartlarını ve kriterlerini belirlemek, sistem kurmak, uygulamak, geliştirmek ve yayınlamak, yetkin kişi ve/veya yetkilendirilmiş tüzel kişilerde aranan nitelikleri belirlemek, bunlara eğitim vermek, sertifikalandırmak, sicil ve sicil kayıtlarını tutmak, denetlemek, ihtar vermek, belgeleri askıya almak veya iptal etmek, uluslararası benzeri kuruluşlara üye olmak veya bunlarla işbirliği yapmak, görev alanına giren konularda eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve yayınlamak amacıyla kurulan UMREK’in teşkili, yönetimi, görevleri, çalışma esasları ile üyelerin atanmasında aranan nitelikler, görev süreleri ve üyeliğin sona ermesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.”
Türkiye Yerbilimleri Veri Bankası ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği 6745/37. Maddesi ve 3213/13. Maddesi 30130 21.07.2017 Bu yönetmeliğin amacı; maden arama, araştırma ve üretimi sırasında üretilen veri ve numunelerin arşivlenerek, kullanıma sunulması ve bu sayede ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, aynı bölgede yapılacak sondaj tekrarlarının önüne geçilmesi, araştırmalara üçüncü boyut kazandırılması ve kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması amacıyla Maden İşleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Türkiye Yerbilimleri Veri Bankası ve Karot Bilgi Bankası” nın görev ve yetkilerinin belirlenmesi, veri ve karot, kırıntı ve el örneği bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanıma sunulması ve yurt dışına numune çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1) 3213 29754 26.06.2016 Bu Tebliğin amacı, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan IV. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran ve özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yeraltı maden işletmelerinde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanması amacıyla söz konusu işletmelere destek verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6719 29745 17.06.2016 6719 sayılı Kanun ile 3213 sayılı Maden Kanunun getirilen ek madde ile Kamu kurum ve kuruluşlarına ait IV. Grup (b) bendi madenlere ilişkin ruhsatların rezerv kaybına sebep olmayacak şekilde elektrik üretimine yönelik olmak üzere Bakanlık onayı ile ayrı ruhsatlara bağlanabilir hükmü getirilmiştir. Yine aynı kanunun beşinci maddesi ile Maden Kanununun ikinci fıkrasının (IV) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “kömüre bağlı metan gazı” ibaresi metinden çıkarılmıştır.
3213 ek mad.
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK) Yönetmeliği 3213 29731 03.06.2016 Bu Yönetmeliğin amacı, tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için, Genel Müdürlükçe tüzel kişilere yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6592 29271 18.02.2015 Bazı maddelerde değişiklik yapılmış, iki adet ek madde ile üç adet de geçici madde eklenmiştir. Ruhsat iptal işlemleri zorlaştırılmış, ruhsat iptali ve teminat iratları yerine idari para cezaları öngörülmüştür.
Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği 3213 27751 06.11.2010 Bu Yönetmeliğin amacı, 15.06.1985 tarih 18785 sayılı 3213 sayılı Maden Kanununda yapılan değişiklik gereğince uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Maden Kanununda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5995 27621 24.06.2010 Bazı maddelerde değişiklik yapılmış, ek maddeler ve geçici maddeler eklenmiştir.
Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği 5686 26727 11.12.2007 Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 5686 26551 13.06.2007 Bu Kanunun amacı, jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin bir şekilde aranması, araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, korunması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredilmesi, çevre ile uyumlu olarak ekonomik şekilde değerlendirilmesi ve terk edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Maden Kanununun I (a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliği 3213 25716 03.02.2005 Bu Yönetmeliğin amacı, 3213 sayılı Maden Kanununun I (a) Grubu madenleri ile ilgili yapılacak işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir. Bazı maddelerde değişiklik yapılmıştır.
26583 15.07.2007
Madencilik Faaliyetleri İzinler Yönetmeliği   25852 21.06.2005 Madencilik faaliyetinin, yapıldığı alanla ilişkisini düzenleyen Madencilik Faaliyetleri İzinler Yönetmeliği, Bakanlar Kurulunun 24.05.2005 tarihli Karar‘ı ile kabul edilmiş; (21.06.2005- 25852) Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak Danıştay tarafından birçok maddesi iptal edilmiştir.
Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 5177 25483 05.06.2004 3213 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, çoğu maddeleri değiştirilmiştir. 06.06.1901 tarihli Taşocakları Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmış tüm madenler Maden Yasası kapsamına alınmıştır. Büyük ruhsat alanlarının küçültülerek “görünür+muhtemel “ rezerv alanlarına taksir edilmesi ile atıl kalan alanların madenciliğe kazandırılması öngörülmüştür.
Maden Kanununda değişiklik Yapılmasına ve Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun 4683 24444 26.06.2001 Bu yasa ile tuz madeni Maden Yasası kapsamına alınmıştır. 11.12.1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz Kanunu ile ek ve değişiklikleri ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan "Devlet Tekeli Dışında İşletilecek Tuzlalar Hakkında Tüzük" yürürlükten kaldırılmıştır.
Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanun’un Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3971 21854 19.02.1994 3971 sayılı Yasa ile (Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen)       2840 sayılı Kanun’un Bir Maddesinde Yasa’nın ikinci maddesi değiştirilerek “Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliyle yapılır.” hükmü getirilmiş, trona ve asfaltit madenlerinin özel sektör tarafından aranması ve işletilmesine imkân sağlanmıştır.
3213 Sayılı Maden Kânununun 2 nci maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici 4 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 3382 19498 25.06.1987 3382 sayılı Yasa ile Maden Kanunu’nun 2’nci maddesinde değişiklik yapılmış, 3213 sayılı Kanun ile Maden Kanunu kapsamına alınan mermerler için kesilip parlatılabilme özelliği getirilmiştir.
Maden Kanunu 3213 18785 15.06.1985 3213 sayılı Maden Kanunu ile maden ismine göre ruhsat verilmesi esası yerine, maden ve mermer olarak, alana ruhsat verme esası getirilmiştir. Bu Kanun ile Taş Ocakları Nizamnamesi kapsamında olan mermer ocakları Maden Kanunu kapsamına alınmıştır.
Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanun 2840 18076 13.06.1983 Kanun ile bor tuzları, trona ve asfaltit madenleri ile nükleer enerji ham maddelerinin işletilmesi, linyit ve demir sahalarının bazılarının iadesi kabul edilmiştir. Bu Yasa ile 1978 yılında Devlet’in hüküm ve tasarrufuna geçen sahaların bir kısmı eski sahiplerine iade edilmiştir.
Devletçe İşletilecek Madenler Hakkındaki Kanun 2172 16431 14.10.1978 Bu hukuki düzenleme ile "Belirli bölgelerde belirli cins madenlerin devletçe aranmasına ve işletilmesine, bu madenler ile ilgili olarak daha önce gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine verilmiş arama ruhsatnameleri ve işletme haklarının geri alınmasına karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır". Bu yasa gereği 6309 sayılı Kanun döneminde özel sektör tarafından işletilen bor tuzları, trona, asfaltit, linyit ve demir sahalarının bazıları devletleştirilmiştir.
6309 sayılı Kanuna ek Kanun 7426 10431 13.02.1960 Kanun ile MTA’ya öncelik hakkı getirilerek bu Kurumun geniş alanlarda arama çalışması yapması sağlanmıştır.
Maden Kanunu 6309 8655 11.03.1954 Bu Yasa ile yabancı şirketlerin madencilik alanlarında ruhsat alarak faaliyette bulunması sağlanmıştır. Üretilecek maden cinsine göre ruhsat verilmesi esasına dayanmaktadır.
Maadin Nizamnamesi     1906  
Taş Ocakları Nizamnamesi     1901  
Havza-i Fahmiye Kanunu     1878 Ereğli Havza-İ Fahmiyesindeki Maden Amelesinin Hukukuna Mütealik Kanunu taş kömürü bulunan alanlar için çıkartılmıştır.
Arazi Kanunu     1858 Bu yasa ile madencilik yasal bir çerçeveye kavuşturulmuş, madenlerin hazinenin mülkiyetine geçeceği, arazi sahiplerine toprağın değeri kadar bedel ödeneceği hükmedilmiştir. 1906 yılına kadar Arazi Kanunu yürürlükte kalmıştır.

Bakanlar Kurulu kararı ile 2 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni uygulamayla; Avrupa Birliği üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Güney Kore, Morityus ve Malezya menşeili olanlar hariç olmak üzere; 2701.12.90.00.00 GTİP kodlu Kömür (Diğerleri-elektrik üretiminde kullanılmayanlar hariç) ithaline, brüt ağırlık üzerinden ton başına 15 ABD Doları "Ek Mali Yükümlülük" getirildi. Bu uygulama ile yer altında atıl duran kömür kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması da teşvik edilmiştir.

Yapılan bu düzenlemeler ile;

 • Madencilik sektörü tek bir yasal çatı altında toplanarak sektörün arzuladığı tek mevzuat gerçekleştirilmiştir.
 • Yatırımcıya daha fazla ruhsat güvencesi getirilmiştir.
 • Ruhsat müracaatlarına belirli kıstaslar getirilerek mali yeterlilik şartı getirilmiş, projeli arama dönemi başlatılarak arama dönemleri, ön arama, genel arama, detay arama olarak üç döneme ayrılmış ve her dönem sonunda yapılacak faaliyetlere yeterlilik şartı getirilmiştir.
 • Ciddi risk sermayesi gerektiren arama faaliyetlerine yönelik olarak, profesyonel ve uluslararası standartlara uygun maden aramanın önü açılmıştır.
 • Maden ruhsat harçları, ruhsat teminatları kaldırılarak “ruhsat bedeli” adı altında tek bir bedel alınması sağlanmıştır.
 • MİGEM’e verilmesi gereken proje, faaliyet raporu gibi belgelerin yetki verilmiş tüzel kişiler tarafından yapılması sağlanmıştır.
 • Kanuna aykırı faaliyette bulunulan ruhsatlara idari para cezası uygulaması getirilmiştir.
 • Ruhsat devirlerinin Bakanlık onayı ile gerçekleştirilmesi sağlanmış ve devirlerde ruhsat bedelinin iki katı tutarında “devir bedeli” alınması uygulaması getirilmiştir.
 • Teknik nezaretçilik kaldırılmış, daimi nezaretçiliğin ve yetkilendirilmiş tüzel kişilerin görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir.
 • Kıymetli madenlerde Devlet hakları uluslararası piyasalardaki fiyatlara endeksli hale getirilmiştir.
 • Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ihalelerin sözleşmelerinde hammaddenin ihaleyi yapan kamu kurum ve kuruluşunca karşılanmayacağı hükmünün bulunması halinde ihaleyi alana hammadde üretim izni verilmesi, ancak bu hammaddeler için ihaleyi alandan Devlet hakkı ve çevre ile uyum teminatı alınması yönünde düzenleme yapılmıştır.
 • Daha önce ruhsatlandırılmamış alanların, II (b) ve IV. Grup ruhsatlar dışında tüm maden gruplarının ihale ile ruhsatlandırılması yönünde düzenleme yapılmıştır.
 • Havza madenciliğine yönelik olarak ruhsatların, alan sınırlaması dikkate alınmaksızın birleştirilebilmesi sağlanmıştır.
 • Arama dönemleri geçişlerindeki iptal işlemleri kaldırılmış, Ön Arama, Genel Arama ve Detay Arama dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak verilecek olan arama faaliyet raporları ve harcama kalemlerinin süresinde ve tam olarak verilmesi sağlanmış, aksi takdirde idari para cezası uygulaması getirilmiştir.
 • Ruhsat sahibince, işletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde Kanunun 7 nci maddesine göre alınması gerekli izinlerin getirilmemesi halinde iptal yerine idari para cezası verilmesi sağlanmıştır.
 • Belli süreler için üretim yapılmayan ruhsat sahalarına iptal yerine idari para cezası verilmesi sağlanmıştır.
 • Maden işletmelerinde yapılacak denetimlerde işletme projesine aykırı faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi halinde üretim faaliyetinin durdurulmasına ek olarak idari para cezası verilmesi yönünde düzenleme getirilmiştir.
 • Havza madenciliği kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi için birden fazla ruhsatı içine alacak şekilde ortak bir proje hazırlanması ve bu projeye göre faaliyetlerin yürütülmesi esası getirilmiştir.
 • Madencilik faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda faaliyetlerin çeşitli nedenlerle yapılamaz duruma gelmesi halinde aynı ilde belirlenecek yeni alanlara ruhsatların taşınması sağlanmıştır.
 • Maden ruhsat sahasının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdam, yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarak şartnamelerde açıkça belirtmek kaydıyla ara ve uç ürün üretme şartını içeren ihaleler yapılması yönünde düzenleme getirilmiştir.
 • Havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak amacıyla yeni oluşturulan alanlar ile herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş sahalarda, alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilerek ihale edilmesi sağlanmıştır.
 • Birden fazla sahada görev yapabilecek teknik nezaretçilik sistemi terk edilerek, her sahada bir maden mühendisinin görev yapacağı daimi nezaretçilik uygulaması getirilmiştir. Küçük işletmeler olan kaynak tuzlaları bu uygulamadan muaf tutulmuştur.
 • Nezaretçi olmadan üretim yapan ruhsatlar için idari para cezası verilmesi sağlanmıştır.
 • Çevre ile uyum çalışmasının Hazinenin özel mülkiyetindeki yerler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yapılması halinde uygulamanın usul ve esasları, Maliye Bakanlığı ile müştereken belirlenmesi sağlanmıştır.
 • Bor tuzları için Eti Maden İşletmelerine diğer madenlerdeki Belediye Kanununa göre ödenmesi gereken belediye paylarından farklı ve daha yüksek bir bedel uygulaması getiren Maden Kanununun 6. ek maddesi yürürlükten kaldırılarak bor madenleri de belediye payları yönünden diğer madenlerdeki gibi genel uygulamaya tabi tutulmuştur.
 • Kamu kuruluşları dışında yer altı kömür işletmelerinde rödovans sözleşmesi kaldırılmıştır.
 • Mevcut dolomit ruhsatlarına alan sınırlaması getirilerek 100 hektardan büyük ruhsatların 100 hektar halinde ruhsatlandırılması sağlanmıştır.

TÜRKİYE MADEN REZERVLERİ

TÜRKİYE MADEN REZERVLERİ (GÖRÜNÜR + MUHTEMEL)

MADEN CİNSİ

REZERV
(GÖR+MUH) (TON)

AÇIKLAMALAR

Altın

700

Au İçeriği

Alünit

4.000.000

%7.54 K2O

Antimuan

103.306

Sb içeriği

Asfaltit

82.000.000

AİD.2896-5536 Kcal/kg

Asbest

29.646.379

Değişik lif boylarinda, lif yüzdesi %4 ' un üzerinde

Bakır

1.786.000

Metal Cu

Barit

35.001.304

%71-99 BaSO4 içerikli

Bitümlü Şist

1.641.381.000

OrAID.541-1390 Kcal/kg

Bentonit

250.543.000

Sondaj+Döküm+Ağartma

Boksit

87.375.000

%55Al2O3 (25 667 000 ton metal Al)

Bor

3.066.300.000

% 24.4-35B2O3 içeriği

Civa

3.820

Metal Hg

Çinko

2.294.479

Metal Zn

Demir

122.000.000

%55Fe ( 82 458 750 ton metal demir)

Diatomit

44.224.029

İyi kalite

Disten

3.840.000

% 21-52 Al2O3

Dolomit

15.887.160.000

% 15 MgO ve üzeri

Feldspat

239.305.500

Albit ve Ortoklaz

Fosfat

70.500.000

% 19 P2O5

Fluorit

2.538.000

% 40-80 CaF2 İçeriği

Grafit

90.000

% 2-17 Sabit karbon içerikli, zenginleşebilir

Gümüş

6.062

Metal Ag

Kaolen

89.063.770

% 15-37 Al2O3

Kaya Tuzu

5.733.708.017

% 88,5 üzeri NaCl ( 200 000 000 tonu göl rezervi)

Kil (Ser+Ref)

354.362.650

Seramik+Refrakter

Krom

26.000.000

% 20 üzeri Cr2O3

Kurşun

860.387

İçeriği

Kuvars Kumu

1.307.414.250

% 90 Üzerinde SiO2

Kuvarsit

2.270.287.821

% 90 Üzerinde SiO2

Kükürt

626.000

% 32 S içeriği

Linyit

13.300.000.000

AID.868-5000 Kcal/kg

Lületaşı

1.483.000(sandık)

İyi, orta kalite karışık

Manganez

3.200.000

% 34.54 Mn (Metal Mn içeriği 1 576 000 )

Mermer

5.161.000.000 m3

Toplam Potansiyel Rezerv

Manyezit

111.368.020

% 41-48 MgO içeriği

Perlit

5.690.027.600

Değişik genleşme oranlarında

Pomza

1.479.556.876 m3

İyi Kalite

Profillit

6.644.000

Seramik+refrakter+ çimento

Sepiolit

13.546.450

% 50 üzeri Sepiolit

Sodyum Sülfat

16.536.000

% 81 NaSO4 (13.040.000 ton göl suyu rezervi)

Stronsiyum

665.082

% 72 Üzeri SrSO4 içerikli

Talk

482.736

İyi kalite

Taşkömürü

1.126.548.000

İyi kalite

Trona

836.317.680

% 56 ve üzeri Trona

Toryum

380.000

% 0.24 ThO2

Uranyum

9.129

% 0.05-0.1 U3O8

Wolfram

36.719

Metal W

Zeolit

344.148.875

Klinopitilolit+ Höylandit

Zımpara

3.725.082

İyi kalite

Kaynak: MTA Genel Müdürlüğü, 2013
(http://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/maden-rezervleri)

YIL

İLK MÜRACAAT SAYISI

İLK MÜRACAATTAN DÜZENLENEN RUHSAT SAYISI

2018

1.378

612

2017

1.736

740

2016

999

554

2015

1.169

483

2014

3.181

925

2013

5.577

1.236

2012

5.069

1.650

2011

4.342

1.781

2010

9.461

5.132

YIL

İŞLETME RUHSAT SAYISI

ARAMA
RUHSAT SAYISI

TOPLAM

İŞLETME İZİN SAYISI

2018

768

2.895

3.663

359

2017

538

2.047

2585

343

2016

1.019

542

1561

664

2015

1.154

432

1586

750

2014

1.004

152

1156

641

2013

872

90

962

647

2012

1.019

84

1103

738

2011

1.232

14

1246

925

YIL

İPTAL EDİLEN RUHSAT SAYISI

TERK EDİLEN RUHSAT SAYISI

ARAMA

İŞLETME

TOPLAM

ARAMA

İŞLETME

TOPLAM

2018

527

1.335

1.861

660

495

1.155

2017

203

799

1.002

566

778

1.344

2016

353

518

871

1.250

1.150

2.400

2015

299

278

577

992

682

1.674

2014

531

414

945

1.894

500

2.394

2013

1.198

577

1.775

1.628

378

2.006

2012

1.992

791

2.783

3.622

505

4.127

2011

3.761

872

4.633

5.315

465

5.780

NOT: Hammaddeler dahil işlem tarihi esas alınarak çıkartılan sayılar, 2017 yılı itibariyle hammadde ruhsatları hariç, Makam olur tarihi esas alınarak çıkartılmıştır.

 

RUHSAT AŞAMASI

I(a) GRUP

I(b) GRUP

II(a) GRUP

II(b) GRUP

II(c) GRUP

III. GRUP

IV. GRUP

V. GRUP

TOPLAM

Arama Ruhsatları

0

0

0

1.984

0

5

1.906

2

3.897

Arama Ruhsatları
(İşletme Talepli)

0

0

112

662

0

7

1.935

11

2.727

İşletme Ruhsatları

54

699

3.512

2.741

47

64

3.180

8

10.305

Genel Toplam

54

699

3.624

5.387

47

76

7.021

21

16.929

İşletme İzni Olanlar

50

526

2.604

2.212

41

61

2.629

7

8.130

2017’da Faaliyette Olanlar

0

302

1.694

1.379

22

52

1.499

3

4.951

2016’da Faaliyette Olanlar

0

338

1.809

1.451

13

59

1.467

2

5.139

2015’de Faaliyette Olanlar

0

449

2.264

1521

11

61

1783

1

6.090

2014’de Faaliyette Olanlar

0

380

1.957

1.536

0

44

1.944

1

5.862

2013’de Faaliyette Olanlar

0

526

2.507

2.279

0

47

3.056

3

8.418

2012’de Faaliyette Olanlar

0

357

1.707

1.360

0

35

1.869

0

5.341

2011’de Faaliyette Olanlar

0

380

1.642

1.450

0

33

1.798

2

5.305

TARİH

ARAMA

İŞLETME

TOPLAM

03.12.2018

6.624

10.305

16.929

31.12.2017

6.144

11.076

17.220

31.12.2016

5.445

12.355

17.800

31.12.2015

6.864

13.331

20.195

31.12.2014

7.341

13.464

20.805

31.12.2013

9.984

13.382

23.366

31.12.2012

12.945

13.068

26.013

31.12.2011

18.417

13.323

31.740

24.06.2010
(KANUN YÜRÜRLÜK TARİHİ)

31.562

11.604

43.166

31.12.2009

33.407

10.935

44.342

31.12.2008

36.098

9.802

45.900

Yol, köprü, baraj, gölet, liman vb. gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için izin almak üzere, TCK, DSİ, DDY, DLH, Belediyeler, vb. kamu kurum ve kuruluşlarınca, 5177 sayılı kanunla değişik 3213 Sayılı Maden Kanunun 14. Maddesinin 9. Fıkrası gereği, Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Ek Form-12’sinde örneği verilen formata uygun olarak “Hammadde Üretim İzni” Talep Formu hazırlanarak Genel Müdürlüğümüze verilmesini müteakip Genel Müdürlüğümüze gelen “Hammadde Üretim İzni” Talep Formu müracaat evrakı ve ekleri ile koordinat ve alan bilgileri Genel Müdürlüğümüz GİS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Sisteminden yararlanılarak değerlendirir.

Bu izin başvurusu için talep harcı ve izinler çerçevesinde yapılacak üretimden Devlet hakkı alınmamaktadır.

 1. Talep alanında herhangi bir ruhsat yoksa ilgili Kurum’a “Hammadde Üretim İzni Belgesi” düzenlenerek verilir ve İznin bulunduğu Valiliğe de bilgi yazısı yazılır.
 2. Talep alanında ruhsatlı alanlar var ise, 3213 sayılı Maden Kanununun 2. Maddesine göre malzemenin niteliğinin belirlenmesi ve kamu kurumunun ihtiyacı olan malzemenin üretimi sırasında, bölgedeki madencilik faaliyetlerine engel olmayacak ve kaynak kaybına yol açmayacak şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla talep alanının mahallinde tetkiki yapılarak denetim sonucuna göre işlem yapılır.

1(a) Grubu H.Ü.İ.B.’nin verilmesi ise 08.07.2005 tarih ve 203543 sayılı yazımız ile 5177 sayılı Maden Kanununun 14. Maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 9. Bölümünde yer alan usul ve esaslara göre İl Valiliklerine Yetki Devri yapılmış olup Genel Müdürlüğümüzden alınan görüş çerçevesinde İl Özel İdareleri tarafından verilmektedir. İl Özel İdaresince I (a) Grubu H.Ü.İ.B. düzenlendikten sonra belgenin 1 sureti Genel Müdürlüğümüze gönderilmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce verilmiş olan aktif Hammadde Üretim İzni Olan Ruhsat Sayıları:

GRUP

BELEDİYE

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME

D.S.İ

ETİ MADEN

İL ÖZEL İDARE

K.G.M.

KÖY HİZ. G.

T.C.D.D.

DİĞER

TOPLAM

I-B GRUP

9

0

1.318

5

28

5

0

0

1

1.336

II-A GRUP

319

23

1.461

6

83

1.075

2

57

16

3.042

II-B GRUP

8

0

2

0

0

0

0

0

0

10

IV. GRUP

6

0

6

0

0

1

0

0

0

13

TOPLAM

342

23

2.787

11

111

1.081

2

57

17

4.431

YIL

TAHAKKUK EDEN DEVLET HAKKI

TEŞVİK İNDİRİMİNDEN SONRA ÖDENECEK DEVLET HAKKI

OGM PAYI

2017

914.790,89

765.583,72

80.070,47

2016

750.921,56

596.983,28

61.977,79

2015

606.503.44

525.253.69

54.697.49

2014

523.182.01

436.197.02

38.763.17

2013

473.929.73

392.811.94

36.395.05

2012

418.261.84

335.764.47

31.494.26

2011

365.851.94

298.415.85

27.721.95

YIL

DENETLENEN SAHA SAYISI

2018

6.711

2017

6.517

2016

5.795

2015

6.493

2014

6.384

2013

6.898

2012

7.107

2011

6.315

2010

6.199

Tabloda yer alan veriler güncel veriler olup TUİK’ten alınmıştır. Ayrıca 2017 yılı verileri Eylül-2018 tarihinde paylaşılacaktır.

 

YIL

TÜRKİYE GENELİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ

CARİ FİYATLARLA TOPLAM GSYH

CARİ FİYATLARLA TOPLAM GSYH

GSYH İÇİNDEKİ MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖRÜ

GSYH İÇİNDEKİ MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖRÜ

TL BAZINDA ARTIŞ ORANI

SEKTÖR PAYI

(MİLYON TL)

(MİLYON $)

(MİLYON TL)

(MİLYON $)

(%)

(%)

2017

3.106.537

851.490

27.068

98.754

10,7

0,90

2016

2.608.526

862.746

21.369

7.068

11

0,82

2015

2.338.647

861.879

19.255

7.096

-0,8

0,82

2014

2.044.466

934.855

19.410

8.875

-0,1

0,95

2013

1.809.713

950.351

19.420

10.198

13,5

1,07

2012

1.569.672

871.123

17.117

9.500

9,3

1,09

2011

1.394.477

831.691

15.654

9.336

24,3

1,12

2010

1.160.014

772.367

12.594

8.385

12,6

1,09

İHRACAT (х1000 $)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Maden İhracatının Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Değişim Oranı  (%)

-%1,96

%23,77

%-9,22

%-15,92

%-8,84

%20,46

%8,19

%5,97

%45,86

MADEN

3.873.808

4.336.382

3.503.401

3.859.029

4.589.961

5.034.887

4.179.553

3.863.312

3.645.844

DOĞAL TAŞ

1.767.890

2.047.772

1.805.525

1.892.152

2.107.132

2.222.387

1.901.206

1.674.118

1.571.095

Kaynak: İMİB, Kasım-2018

 

YILLAR (x1000$)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Madencilik ve taşocakçılığı

23.637.561,11

26.078.566,29

19.008.898,95

27.608.839,52

37.126.089,94

38.205.123,99

42.246.824,75

37.331.370,04

Maden kömürü, linyit ve turba

3.593.204,80

3.923.819,05

2.643.118,53

2.971.738,46

846.252,08

920.984,75

1.149.031,77

1.290.125,96

Hampetrol ve doğalgaz

6,33

84,91

0,57

10,75

15,21

Uranyum ve Toryum Madeni

2,21

0,18

Metal cevherleri

1.065.980,95

1.097.339,89

747.141,81

866.586,18

1.129.907,92

1.240.473,86

1.242.605,77

1.247.270,53

Taşocakçılığı ve diğer madencilik

348.796,46

360.849,06

333.766,51

345.728,53

384.360,80

364.039,76

384.633,30

401.666,12

Gizli Veri

18.629.575,57

20.696.558,30

15.284.872,11

23.424.699,24

34.765.568,57

35.679.625,63

39.470.543,16

34.392.292,04

Kaynak: TUİK, Ekim 2018

 

 

YIL

İŞÇİ SAYISI

İŞYERİ SAYISI

KAMU

ÖZEL

TOPLAM

KAMU

ÖZEL

TOPLAM

2018

12.017

121.934

128.195

57

6.193

6.250

2017

12.600

117.923

130.523

53

6.166

6.219

2016

14.435

109.579

122.062

70

6.185

6.255

2015

13.672

109.121

122.793

71

6.206

6.277

2014

13.528

107.202

120.730

66

6.148

6.214

2013

13.879

119.777

133.656

89

6.280

6.369

2012

15.801

118.039

132.428

99

6.202

6.301

2011

16.398

115.941

131.051

97

6.041

6.138

2010

17.163

91.467

125.835

98

5.581

5.679

Kaynak: Eylül-2018 Sosyal Güvenlik Kurumu

YIL

İŞYERİ SAYISI

İŞÇİ SAYISI

KAMU

ÖZEL

TOPLAM

KAMU

ÖZEL

TOPLAM

2018

13

426

439

9.747

25.963

35.195

2017

13

423

436

10.420

27.176

37.596

2016

29

585

614

10.252

27.330

37.582

2015

29

627

656

11.466

29.042

40.508

2014

38

679

717

11.935

29.123

41.058

2013

46

694

740

11.826

36.880

48.706

2012

51

705

756

12.750

38.199

50.949

2011

49

691

740

13.401

38.261

51.662

2010

48

649

697

13.757

36.386

50.143

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu

MAL GRUBU

2016
1 OCAK - 31 ARALIK
TOPLAM ($)

2017
1 OCAK - 31 ARALIK
TOPLAM ($)

DEĞİŞİM (%)

MADEN (Toplam)

3.503.401.220,58

4.335.082.256,69

23,74%

ENDÜSTRİYEL MİNERALLER

758.800.227,09

874.877.173,74

15,30%

METALİK CEVHERLER

932.236.730,94

1.400.026.746,54

50,18%

DOĞAL TAŞLAR

1.805.525.185,78

2.048.092.463,73

13,43%

MİNERAL YAKITLAR

6.839.076,77

12.085.872,68

76,72%

Fiyatlar aksi belirtilmedikçe metrik ton cinsinden verilmiştir. Limanı belirtilmeyen CIF teslimatın boşaltma limanları, Avrupa’daki belli başlı ticaret limanlarıdır. Endüstriyel minerallerin fiyatları kalite, kaynak, miktar ve diğer satın alma koşullarına göre geniş aralıklar içinde değişmektedir (Hazırlayan: Hasan Yılmaz- Maden Mühendisi).

Metal Fiyatları

■Cam kalitesi, -500 mikron torbalı, FOB Güllük

70$

ALTIN

 

■-150 mikron

53-55$

LMB,ons

1254$

■ -500 mikron std.

38-40$

ALUMİNYUM

 

FLORİT

 

LMB %99.7

2420,50$

■Kuru bazda, CIF ABD körfezi, Asidik filtrekeki

260-270$

ANTİMUAN

 

■ Meksika, FOB Tampico, Asidik filtrekeki

260-280$

■Reg. Min.%99.65 Se max.100ppm, s.piyasa

8200-8500$

■Güney Afrika, FOB Durban, min. %85 CaF2

350-400$

ARSENİK

 

■ Metalurjik, CIF Roterdam

240-280$

■LMB, Serbest piyasa , lb

1,1-1,3$

■ Metalurjik, Min. %90 CaF2 FOB Çin

390-410$

BAKIR

 

FOSFAT

 

LMB A kalite

6459$

DAP (Diammonium fosfat) FOB Central Florida,

475-500$

BİZMUT

 

%70-72 BPL Fas Kazablanka,

110-120$

Min.%99.99, serbest piyasa, lb

4,83-5,22$

GRAFİT

 

CİVA

 

■Avusturya , %80-85 C amorf cevher,

400-450$

%99.99 şişe,

2750-3000$

KALSİT

 

ÇİNKO

2797$

■50-22 mikron FOB USA s.ton

27-30$

LMB, Yüksek kalite

 

■22-10 mikron FOB USA s.ton

56-116$

DEMİR

 

■3 mikron FOB USA s.ton

188-205$

■İnce cevher,%62 Fe Çin limanlan,

64,28$

KAOLEN

 

■Pelet cevheri ,%65 Fe Çin limanlan,

111,15$

■Kağıt dolgu 1. kalite, ABD Georgia fabrikada s.ton

147-203$

GERMANYUM

 

■ Kağıt dolgu 2. kalite, ABD

126-198$

Germanyum metal, Roterdam $/kg,

1550-1750$

■ Brezilya kağıt dolgu , %5 nem

219-284$

Germanyum dioxide $/kg

10000-1250$

KÜKÜRT

 

GÜMÜŞ

 

FOB, Ortadoğu, ton

119-135$

LMB , troy oz,

16,06$

LİTYUM MİNERALLERİ

 

KADMİNYUM

 

■Lityum karbonat, %99-99,5 LiC2O3 - kg

16-19$

■Min.%99.95, serbest piyasa, cents/lb

136,0-149,89$

■Lityum hidroksit 56,5-57,5% LiOH Avrupa, kg

17-20$

■ Min.%99.99, serbest piyasa, cents/lb

137,11-155,56$

■Spodumen % min 7-7,5 LiO2 CIF Avrupa

975-1000$

KALAY

 

MANYEZİT

 

LMB

19850$

■Yunanistan, ham, <%3.5 SiO2 FOB Doğu Akdeniz

65-80€

KOBALT

43-44$

■Avrupa kalsine, CIF tarımsal

250-350€

■Min. %99.8 serbest piyasa, lb

 

■ Çin, parça , %92 MgO FOB tam kavrulmuş

280-300$

■Min. %99.3 serbest piyasa, lb

42-43$

■ Çin, parça tam kavrulmuş %94-95 MgO, kalsine

680-700$

KROM

 

MİKA

 

■Türkiye CIF Çin %46 -48 konsantre

300-310$

■ 325 meşh mikronize, FOB Durban

400-475$

■G.Afrika kimyasal kalite, ıslak bulk %46 Cr2O3

285-340$

■ Kalsine toz mika, FOB Calcutta

400-800$

■ Türkiye CIF Çin, %40-42 parça

280-290$

■ ABD ıslak mikronize FOB fabrika

700-950$

■Türkiye , CIF Çin %38-40 parça Cr2O3

260-270$

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

 

KURŞUN

 

■Seryum Oksit, %99 kg, FOB Çin,

1,50-1,60$

LMB

2373$

■Lantanyum Oksit, %99, kg, FOB Çin,

1,70-1,90$

MAGNEZYUM

 

■Neodmiyum Oksit, %99, kg, FOB Çin,

39-42$

■ Serbest piyasa, min.%99,8 Mg FOB Çin

2485-2510$

■Europiyum Oksit %99.9,FOB Çin, kg

95-165$

MANGANEZ

 

OLİVİN

 

■ Serbest piyasa, elektrolitik %99,7

2237,8-2503,3$

■Refrakter kalite, bulk ABD

80-150$

■Metalurjik cev. %37Mn index,dmtu metal içeriği

6,10$

PERLİT

 

■Metalurjikcev.%44Mn index,dmtu metal içeriği

6,50$

■Ham, kırılmış, sınıflandırılmış, bulk FOB Türkiye

100-110$

MOLİBDEN

 

■ Bulk, FOB Doğu Akdeniz

75-80€

■ Avr., Molibdikoxide, bidonlu, lb Mo

11,6-11,7$

REFRAKTER BOKSİT

 

■Konsantre %45 Mo, mtu

242,13-246,62$

■Min. %86 Al2O3 0-25mm kurutulmamış parça

450-520$

NİKEL

 

FOB Şhangay ,Çin

 

■LMB,

14100$

■Refrakter kalitesi, %88, (0-6mm) FOB Çin

480-500$

■Nikel cevheri %1,8, CIF Çin %15-20 Fe, Su

55-56$

REFRAKTER KİLLER

 

içeriği :%30-35 Si:Mg oranı <2

 

■Kalsine kaolinitikkil, %47Al2O3, FOB US A

130$

■Laterite %1,5 Ni içeriği CIF Çin

31-32$

■Avrupa kalsine kaolinitikkil, %70 Al2O3, FOB ABD

345-350$

PALADYUM

 

SİLİS KUMU

 

LMB, troy ons

950$

■ -20 mikron, >92 parlaklık FOB Durban

300-375$

PLATİNYUM

 

■Döküm/Cam kalitesi flint kum, bulk, Vietnam

30-35$

LMB, troy ons

844$

SODA KÜLÜ

 

SELENYUM

20-23$

■Sentetik yoğun-hafif, s.ton, FOB Avrupa

190-210€

Serbest Piyasa, lb

 

■Çin sentetik, yoğun-hafif, FOB Çin

275-285$

TUNGSTEN

16542-16842,5$

■Çin sentetik, yoğun-hafif, CIF Uzakdoğu

300-320$

■ %65 WO3 konsantresi, Çin, ton

 

■Hindistan sentetik yoğun/hafif, C&F Hindistan

275-285$

URANYUM

22,75$

SODYUM SÜLFAT

 

Spot piyasa , U3O8 lb

 

■ABD dağıtım fiyatı, bulk s.ton

120-150$

VANADYUM

14,00-15,00$

■ Avrupa dağıtım fiyatı, bulk, torbalı ,spot

140-165€

Pentoxide, min . %98 V2O5 CIF Avrupa, lb

 

SÖLESTİN

 

ENDÜSTRİYEL MİNERAL FİYATLARI

■Türkiye %96 SrSO4 , FOB İskenderun

90-100$

ALUMINA

 

TALK

 

■Kalsine %98,5-99,5 Al2O3 fabrika çıkışı ABD/Avr.

830-930$

■Çin, FOT UK, Normal, 200 meşh

275-300£

■Fused kahverengi %95 Al2O3 0-6mm, FOB Çin

730-750$

■Çin, FOT UK Normal, 350 meşh

275-300£

Hidratlaştınlmış alumina, %57-60 Al2O3, %5-8 nem

280-300$

■Boya/Sabun B- kalitesi, FOB Durban

500-585$

BARİT

 

■G.Afrika , ilaç sanayi

700-850$

■Boya kalitesi mikronize. %96-98, 350 mesh UK,

200-220£

■ Kozmetik sanayi

660-745$

■Boya kalitesi Çin parça

225-250$

TİTANYUM

 

■Türkiye tüvenan S.G. 4,2 FOB Mersin/İskenderun

110-120$

■İlmenit, min,%54 TiO2, bulk kons. FOB Avust.

190-200$

■Sondaj kalitesi, FOB Morocco

84-95$

■Rutile,   min,   %95TiO2,   bulk   kons.   torbalı,

 

BENTONİT

 

FOB Avustralya

1000-1250$

■Döküm kalitesi, FOB Milos

60-80€

TUZ

 

■Kedi toprağı,1-5mm FOB Avrupa

40-62€

■Avustralya bulk FOB göl tuzu

42-50$

■Kedi toprağı, öğütülmüş, kurutulmuş, FOB Hindistan

32-35$

■Çin bulk FOB göl tuzu

40-55$

BOR MİNERALLERİ

 

VERMİKÜLİT

 

■Dekahidrat boraks, FOB Buenos Aires

940-975$

G.Afrika, bulk FOB Antwrep

320-600$

■Borik asit , FOB Buenos Aires

620-1000$

VOLLASTONİT

 

■Latin Amerika Üleksit %40 B2O3 FOB Lima,

620-650$

Çin, FOB

 

■Kolemanit %40 B2O3 FOB Buenos Aires

690-730$

■ 200 mesh, acicular minus

80-100$

DİATOMİT

 

■ 325 mesh, acicular minus

90-105$

■ABD kalsine filtre , del. UK

635-670$

ZİRKON

 

FELDSPAT

 

■Min. %66,5 ZrO2 CIF Çin

1410-1710$

■Ham, -10mm, bulk Türkiye, FOB Güllük Na-Feld.

22-23$

■Mikronize %99.50 < 4[i, ort. partikül boyu <0,95[i

1600-1750$

 

YURTİÇİ LİNYİT KÖMÜR FİYATLARI (TKİ)
Fiyatlar tane boyu, teknik özellikler ve yıkanma durumuna göre farklılıklar göstermektedir. Verilen fiyatlar belirtilen üretim yeri için özelliklere bağlı olarak değişen en alt ve en üst fiyatlardır. KDV hariç FOB fiyatlarıdır.


Üretim Yeri

TL/ton

 

Üretim Yeri

TL/ton

Kütahya-Tunçbilek

300-453

 

Manisa-Soma

106-506

Bursa-Keles

186-205

 

Çanakkale-Çan

140-353

YURTİÇİ TAŞKÖMÜRÜ FİYATLARI (TTK)
Fiyat aralığı; tane boyu, nem, kül, uçucu madde, sabit karbon, kükürt oranı, kalori ve yıkanma durumuna göre belirlenmiş olup, müesseselerin ortalama KDV HARİÇ fiyatlarıdır. Kozlu, Üzülmez, Karadon üretimi 0-10 mm. koklaşır kömürlerin Demir çelik dışında parekende satışlarında %10 fiyat farkı uygulanmaktadır.

Özellik

Ton fiyatı (KDV hariç)

Santral yakıtı (0-18)

141,85 TL

18/150 parça (dökme/paket)

610-650 TL

0-10 koklaşır

800 TL

0-10 yarı koklaşır

600 TL

0-10 az koklaşır

450 TL

KISALTMALAR lb: (libre): 453,59 gram/s.ton (kısa ton): 907,2 kg şişe=34,4 kg; 1 ons (troy oz) altın/gümüş: 31,1034807 gram
BPL:P2O5/0,45
LMB:Londra Metal Borsası UK: İngiltere
Dmtu: kuru metric ton ünit
CIF: Nakliye ve sigorta dahil fiyat
FOB (Free on board): Limanda Bordo’ya teslim fiyatı
FOR (Free on Rail): Tren vagonuna kadar teslim fiyatı
FOT: Belirtilen noktada kamyon üzerinde teslim
CFR: İstenen alıcı limanında teslime kadar olan navlun nakliye satıcıya ait

 

BAZ METALLERİN YILLARA GÖRE ORTALAMA FİYATLARI (Londra Metal Borsası)

METAL CİNSİ/YIL

Al $/Ton

Bakır $/Ton

Kurşun $/Ton

Nikel $/Ton

Kalay $/Ton

Çinko $/Ton

Altın $/Ons

Gümüş $/Ons

2005

1.898

3.677

976

14.732

7.371

1.382

441,30

7,27

2006

2.567

6.719

1.288

24.233

8.765

3.274

611,09

11,24

2007

2.637

7.116

2.578

37.203

14.520

3.241

696,00

13,45

2008

2.572

6.954

2.081

21.346

18.488

1.874

874,99

15,07

2009

1.664

5.148

1.718

14.646

14.053

1.654

956,96

15,01

2010

2.172

7.534

2.147

21.829

20.387

2.160

1.233,90

17,06

2011

2.398

8.836

2.400

22.887

26.094

2.193

1.616,33

35,10

2012

2.012

7.941

2.061

17.530

21.094

1.950

1.648,22

31,99

2013

1.849

7.325

2.141

15.015

22.302

1.910

1.406,26

23,81

2014

1.866

6.861

2.095

16.859

21.877

2.164

1.247,47

18,54

2015

1.688

5.495

1.786

11.848

16.051

1.932

1.160,06

15,68

2016

1.603,44

4.862,32

1.869,91

9.591,00

17.964,84

2.089,98

--

17,01

2017

1.967,30

6.161,86

2.316,55

10.399,97

20.080,79

2.893,08

1.257,57

17,05

Ocak2018

2.213,68

7.079,45

2.588,39

12.871,82

20.695,91

3.446,30

1.331,55

17,14

Şubat-2018

2.184,25

7.000,85

2.579,79

13.568,75

21.688,25

3.538,93

1.335,18

16,68

Mart-2018

2.075,81

6.794,74

2.395,90

13.395,95

21.191,90

3.279,57

1.324,66

16,47

Nisan-2018

2245,20

6837,58

2356,53

13727,00

21317,25

3190,03

1331,82

16,58

Mayıs-2018

2289,55

6830,83

2363,00

14346,90

20875,24

3056,95

1303,72

16,50

Haziran-2018

2239,62

6953,55

2439,55

15103,10

20640,95

3090,67

1281,57

16,52

 

ENERJİ HAMMADDELERİ ÜRETİMİ (TON)

Maden Adı

Kurum

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Asfaltit

1.404.858

1.567.277

837.112

336.852

751.263

749.830

971.366

Bitümlü Şist

TKİ

394.242

372.028

288.185

259.508

149.828

394.277

394.277

Kömür

EÜAŞ

15.245.265

13.267.974

10.855.125

18.987.907

16.011.459

24.297.709

31.455.812

TKİ

23.307.478

24.330.886

12.432.171

22.854.114

23.257.009

36.815.592

41.530.095

Diğer Kamu

84.501

213.501

399.816

1.063.927

11.245.055

0

0

Özel Sektör

45.666.248

40.083.687

35.043.058

23.301.062

12.810.342

16.900.893

9.389.340

Toplam

84.303.492

77.896.048

58.730.170

66.207.010

63.323.865

78.014.194

82.375.247

Taş kömürü

TTK + Rödövansçılar

1.764.028

1.881.664

2.074.049

2.652.931

2.777.468

3.174.716

3.630.793

KÖMÜR GENEL TOPLAMI*

87.866.620

81.717.017

61.929.516

69.456.301

67.002.424

82.333.017

87.371.683

Not: Koordinatörlüğümüzce düzenlenmiş olan üretim miktarlarında bulunan  "Belediye",  "İl Özel İdareleri", ve benzerleri 2013 tarihi itibariyle "Diğer Kamu" başlığı altında tabloda yer almıştır.

 

Sıra No

Maden Adı

DOĞAL TAŞ ÜRETİMLERİ

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Birim

1

İgnimbirit

50.092

39.302

36.579

32.195

29.380

14.275

55.873

m3

2

Mermer

5.290.947

5.287.780

5.613.435

4.220.564

4.255.545

4.488.947

4.086.222

m3

3

Oniks

8.311

7.177

6.905

10.688

15.665

13.335

7.678

m3

4

Traverten

822.825

1.096.112

1.239.369

812.840

713.697

797.915

1.685.049

m3

Toplam

6.172.175

6.430.371

6.896.288

5.076.287

5.014.287

5.314.472

5.834.822

m3

m3 = 2,7 ton

16.664.872

17.362.002

18.619.978

13.705.974

13.538.575

14.349.074

15.754.019

Ton

1

Andezit

680.904

459.408

512.246

587.580

501.314

344.767

763.051

Ton

2

Bazalt

770.208

721.690

491.552

329.970

242.125

280.547

463.720

Ton

3

Granit

257.183

314.059

157.463

189.364

183.535

566.650

245.911

Ton

4

Dekoratif taş + Mozaik + Kayrak vd.

147.586

537.570

793.251

957.298

529.708

289.057

198.754

Ton

5

Serpantin

59.258

0

0

350

0

846

0

Ton

6

Yapıtaşı

12.983

85.790

68.302

33.553

37.945

65.756

270.270

Ton

7

Diyabaz

35.821

14.378

14.997

7.238

10.300

9.001

5.654

Ton

8

Gabro

0

1.774

975

1.431

1.081

0

0

Ton

Toplam

1.963.943

2.619.121

3.165.868

2.291.843

1.506.008

1.556.624

1.947.360

Ton

Genel Toplam

18.628.815

19.981.123

21.785.846

15.997.817

15.044.583

15.905.698

17.701.379

Ton

 

Sıra No

Maden Adı

ÇİMENTO VE İNŞAAT HAMMADDELERİ ÜRETİMİ (TON)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1

Kalker

581.272.618

459.247.422

407.702.391

382.403.768

392.352.389

365.348.082

345.014.384

2

Kumtaşı

17.897.042

20.550.068

14.456.193

9.609.882

10.453.003

6.356.666

6.127.433

3

Dolomit

19.816.906

17.669.892

21.609.434

15.743.710

17.291.454

16.950.670

20.340.135

4

Marn

12.501.960

14.006.393

12.308.105

10.930.672

16.604.121

13.396.844

11.962.392

5

Pirofillit

470.600

194.655

172.681

109.366

101.872

85.251

115.462

6

Tras

1.669.286

2.505.329

2.111.255

2.848.213

2.868.145

1.660.021

2.400.683

7

Şist

759.538

838.112

531.513

787.106

715.844

725.178

804.968

8

Diğer Çimento Ham maddeleri

2.888.445

2.497.603

2.196.635

3.540.234

2.533.230

2.480.421

2.772.738

9

Bazalt (mıcır)

20.114.197

24.161.479

22.569.365

22.557.539

21.628.283

23.773.180

18.397.118

10

Andezit (mıcır)

2.496.752

4.989.055

4.740.066

5.922.970

2.752.553

2.437.685

1.996.584

11

Breş + Gnays + Konglomera vb. Amfibolit Diğer İnşaat Dolgu Maddeleri

1.400.276

496.178

970.575

735.960

1.801.803

406.004

876.948

12

Tuğla Kiremit Kili

8.078.710

9.214.698

9.280.444

11.135.481

9.577.186

18.550.195

11.031.258

13

Diğer Killer*

13.299.489

12.529.372

16.034.995

12.119.752

10.728.636

11.807.707

10.728.636

TOPLAM

682.665.819

568.900.256

534.221.337

478.444.653

489.408.519

463.977.904

432.568.739

* I-b ve II-a grubundaki killer

 

Sıra No

Maden Adı

METALİK MADEN ÜRETİMLERİ (TON)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1

Altın (metal)

23,09

24,03

27,8

31,26

33,98

29,39

24,4

2

Antimuan (tüvenan)

87.940

50

35.501

55.791

83.553

131.839

43.340

3

Alüminyum (tüvenan)

940.695

265.614

821.666

723.591

464.294

1.448.424

675.918

4

Boksit (tüvenan)

1.719.144

989.156

518.550

561.660

449.259

540.706

501.414

5

Bakır (tüvenan)

2.488.051

5.094.268

3.642.130

6.422.445

7.983.438

7.684.052

5.687.058

6

Çinko (tüvenan)

39.537

78.006

107.824

225.568

561.261

212.656

278.549

7

Demir (tüvenan)

9.992.455

7.137.233

7.760.957

11.887.154

8.589.362

4.969.901

6.450.480

8

Gümüş (metal)

151,49

376,64

190,55

183,88

189,6

193,89

246,5

9

Kadmiyum (Tüvenan)

0

0

0

0

12.000

0

0

10

Krom (tüvenan)

10.090.090

6.066.022

8.301.218

10.241.477

11.131.311

12.431.661

9.971.368

11

Kurşun (tüvenan)

92.539

76.827

33.369

202.578

600.633

300.940

348.361

12

Manganez (tüvenan)

77.895

46.867

142.809

245.830

321.785

192.756

172.480

13

Molibden Tüvenan)

0

0

2.670

0

1.240

0

2.848

14

Nikel (tüvenan)

1.306.800

826.285

764.346

268.545

95.187

337.530

75.018

15

Pirit

69.960

135

49.491

95.220

107.972

124.000

135.190

TOPLAM

26.905.278

20.580.864

22.180.749

30.930.074

30.401.519

28.374.688

24.342.295

 

Sıra No

Maden Adı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ÜRETİMİ (TON)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1

Alçıtaşı

10.223.112

10.124.221

8.638.715

9.051.158

9.790.097

8.248.446

5.723.439

2

Alünit (Şap)

0

0

0

0

13.568

0

0

3

Barit

292.447

321.239

655.943

203.984

736.316

1.677.221

250.786

4

Bentonit

1.481.617

1.744.912

3.134.911

1.098.817

731.936

1.032.325

490.458

5

Bor

5.801.459

4.814.553

5.071.896

7.309.708

4.065.655

4.220.291

6.348.487

6

Civa

0

0

0

0

0

0

0

7

Çört

218.347

211.073

288.023

11

46.562

140.294

150.000

8

Dikit

0

0

0

0

0

0

0

9

Diyatomit

169.584

61.722

86.656

61.884

84.571

86.403

45.187

10

Feldispat

10.273.573

9.475.319

10.422.766

7.960.844

13.764.126

9.479.699

7.076.068

11

Fluorit

20.150

10.339

6.238

4.271

3.874

5.197

4.524

12

Fosfat

0

772.500

713.230

604.000

510.080

0

0

13

Grafit

0

0

0

3.850

28.740

31.500

5.250

14

İllit

0

12.110

44.000

16.200

800

4.824

17.265

15

Kalsedon

832

0

1.154

1.689

2.249

2.287

896

16

Kalsit

9.445.257

8.410.582

10.071.769

11.054.222

9.727.092

9.248.471

10.084.119

17

Kaolen

1.362.799

1.283.260

1.887.302

2.032.103

1.168.441

988.081

1.229.352

18

Kuvars

883.589

832.972

929.594

973.240

870.166

931.310

471.201

19

Kuvars Kumu

13.472.384

10.471.915

12.013.933

10.258.912

7.969.392

7.085.380

7.020.622

20

Silis Kumu

123.730

53.515

85.870

72.491

170.778

37.875

124.834

21

Kuvarsit

3.131.222

2.674.768

2.839.449

2.521.107

3.087.670

2.499.094

3.896.477

22

Diğer Killer*

4.069.458

3.677.258

7.130.271

4.600.107

3.055.857

3.628.601

3.672.837

TOPLAM

60.969.560

54.952.258

64.021.720

57.828.598

55.827.970

49.347.299

46.611.802

* IV. Grup Killer

 

Sıra No

Maden Adı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ÜRETİMİ (TON)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

23

Kükürt

5.285

0

823

0

8.069

5.889

3.820

24

Leonardit

1.000

1.500

1.780

2.996

5.737

0

0

25

Manyezit + Hidromanyezit

1.694.071

3.258.445

3.335.258

2.377.157

2.597.465

2.475.828

2.588.276

26

Mika

204

3.321

637

1.240

276

1.253

277

27

Montmorillonit

2.244.245

971.318

379.102

330.329

315.880

655.974

630.306

28

Nef. Siyenit

108.481

1.432

0

2.241

404

4.000

1.500

29

Obsidyen

0

0

0

400

3.240

1.230

300

30

Olivin +Dünit

177.493

304.279

184.623

244.138

126.990

244.753

221.079

31

Perlit

606.231

1.066.251

843.242

897.125

1.075.949

887.600

702.673

32

Pomza

7.773.957

5.637.494

5.660.190

6.966.987

8.644.716

12.281.626

5.765.583

33

Radyolarit

6.722

16.800

32.786

24.046

17.895

43.045

58.774

34

Rutil (Tüvenan)

6.706

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

241

35

Sepiyolit

15.624

56.038

28.804

53.110

59.426

31.180

29.506

36

Sileks (Çakmaktaşı)

6.489

7.726

6.131

596

5.051

5.403

2.248

37

Sodyum Sülfat (Soda)

268.815

261.159

167.688

203.184

207.315

309.088

179.740

38

Stronsiyum Tuzu

1.000

0

0

0

0

0

0

39

Talk

3.882

8.559

9.681

5.048

1.132

14.537

9.959

40

Trona

3.274.416

1.976.880

1.854.290

1.828.167

1.665.077

1.852.817

1.749.068

41

Turba

227.779

134.091

134.647

150.828

156.357

108.610

148.012

42

Vermikülit

1.618

1.050

425

716

1.604

0

0

43

Zeolit

63.250

71.568

55.224

49.366

33.197

60.258

214.179

44

Zımpara +Diyasporit

107.951

89.756

75.538

38.816

43.776

54.848

113.602

45

Zirkon (Tüvenan)

1.200

500

1.500

1.100

0

200

500

TOPLAM

16.596.419

13.873.167

12.777.369

13.182.590

14.974.556

19.043.139

12.419.643

 

Sıra No

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ÜRETİMİ (TON)

Maden Adı

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

46

Tuzlar

Kaya tuzu

2.870.499

2.732.362

2.955.575

2.649.270

2.421.602

2.169.475

2.391.203

 

Kaynak tuzu

318.756

15.801

5.661

10.957

13.397

10.601

10.612

 

Göl tuzu

2.902.109

2.015.518

2.664.930

2.203.132

2.658.837

2.678.547

2.909.645

 

Deniz tuzu

550.000

558.237

623.500

420.500

509.000

516.650

467.500

 

Magnezyum Tuzu

3.188

6.338

7.654

47.553

10.670

2.935

885

 

TOPLAM

6.644.552

5.328.256

6.257.320

5.331.412

5.613.506

5.378.208

5.779.845

 

 

EHM GENEL TOPLAM

84.209.531

74.153.681

88.440.061

76.240.928

76.782.658

74.271.280

64.900.019

 

 

Karbondioksit

99.623

84.112

101.221

98.334

87.307

85.786

92.962