T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

           

           Konu: İhale İlanı


           6592 Sayılı Kanun'la Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu'nun 30 uncu maddesi kapsamında 344 adet maden sahası ihale edilmek üzere, ilanın resmî gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır.

 1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecektir.

 2- Bu sahalar için başvuru belgeleri http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ve 09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu'nda İhale Komisyonu'na elden teslim edilecektir. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 3- İlan edilen sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.

 4- İhale teminatı, teklif edilen ihale bedelinin %20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamaz. (Her iki şartı aynı anda sağlaması gerekmektedir. Aksi halde teklif geçersiz kabul edilecektir.)

 5. İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

 6- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;

  a) İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecektir.

  b) İki defa ihalesi yapılmasına rağmen başvuru yapılmayan sahalar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde bir ay süre ile ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen taban ihale bedeli üzerinden ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale edilir. Sahaya müracaat olamaması durumunda saha aramalara açık hale gelir.

  c) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

  d) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu'nda yapılarak sonuçlandırılacaktır.

  e) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.

  f) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.

 7- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.500,00 TL'yi Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Banko Önü Tahsilat ve "ATM" tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir.

Dosyalar

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2023